OCR Interpretation


The Buffalo Criterion. (Buffalo, N.Y.) 1978-current, November 23, 1974, Image 1

Image and text provided by Buffalo & Erie County Public Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn95071129/1974-11-23/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
■■■ . 1% » ft f S^ma PI PM FratemHy HeUlmtiation And Dinner VOilwCrS 10 ■ O flO i 111 .. ***” **^^ ^ ^ •■*■ •■*••«'*• W«lt*r Btwir*, Dr. F»ak Maiphy. Y w ^ W. Ja*M, Dr. U wtmm ^ ik. AM. r^ v d ^ L K .* * A rtefa.V i». » ***Tr** ” * H«BMid, Jr., Jwlge S— —I StMrf^i M r D m Ml M«I Gr**»e, Dr. GMge Birrtirtto. ElHagiMi,'* •« **TI m c s s •• WlfiN-TV, ChawM 4. Cawge Bteriinn, Dr. flw^a- Mystery Rochester Beauty MeCajr, Dr. CWbrd M , WhrtM HaiSlMn, Dr. AcUr. — Critartaa PSoto CRITERION PRESS — of — SERVICE 1923 . . . 1974 W. N. f.’s (My Official Minor% Newspaiier - Not A FREE Sltoppet Or Hamlait Rochester ----- Niagara Region BUFFALO~|j { mufitfaiiuiuiuiiuuUUUUuuiamTniTrmnnmzin^ sm C R I T E U I ^ VOL. 48—No. 47 'SetuiSray. Nor. 2S3^, 1974 ». ‘ Lscsl l$€~Wi^nftt iOc THANK YOU FOR BUYING... READING THE CRITERION ., W NY*« D m o o f M in o r i ty R^ m U o T h e P e p e r Q u e U f y in g a W i t h th e B e e t ~ T a i l o r - M a d e C i r c u l i ^ i o a For Home DeKvery P l e a e e D ia l 8 8 3 - 2 9 7 3 In R o e h e e te r • 232-7981 ask FOt THE aiCULATION DEFT. State' Qvil ServHX Mns Sales Dept I^.BiiffalG s t a f f Hyical Fadity MmorHy C cmomts - In Passes Away Mr*. KrM H. E m m i . FwOSaai «f * • StaM O S »i.. . I' > il fOir mimmtmm af • mem Medktt Ei— iAiO»a FaeSIty. la aarva Stale agewriaa la lha Birflala area. Tbc FaaOt; la a y ralaS by lha Eaapteyaa BaaHS Service at Sw Suae PailailaiiBl at CMI t erafce. WSaly, S m tacMiy vSl praabie a SeSlaS >aasc at pOMfSy To Be Meld “SBenlly Cwaati la Maa- MarkaSet Depertaoeai ai FWb- aaaaMM.** eSi be lha thaw at arTrlca Taya, lee. Mr. Tahh wfll aa a l Say wariMhay la be haM tlaran the au aab g aad bayart fHar4iy, P i t awbat 7 ,lraaitia at aiaaa t awaal aa4 baibMM 4 |M k. al Caalilai CaSasa. iSaibdiriama aaS lha peat {MNAP| at the SebeeA at Al 1^^0 p.Bi., the atadaau Maan^aiaiait at the Slala bear repreaeatodves fraai CahreraMy at New Yotb at bm l caBet ai aed eaivanltlea ,'A iM hSn, aed Chaiahn CaWanc,- bateflyL-akerribr Ihela haaha|ia. aat abpac In New Poaitioas Oems Crown Queen The IT74-7S “ Mlaa Yaaa« Daw Qaaaa” la Miaa liada etih liafby. The waa Mlw Dalva riahl. They are wMh CMb Uakm . Naflied Vifx-President Thanksgiving Qf Operafions FOf Service ToBe Held *Tba Calaa Tbaakaglvlag Service wW be heU Tharaday, Na*. >Sth, IS a.w., al the Maw Hafw BapMat Chwrch, S43 I Bfchweed Avaaaa. lev. ti. G. Craaiplayi wM praaah* Maair wM be faratabad by a Maaa Cbah at aS paiHrtpatlaf lha preeiaw la deelewd lae area adaarity hlgb tcbael liadeata wba arc eoBage baaad whb an Inlatcet la baatnraa nr awBage- awat, ar wba aia at yet and f*rfr cwplayaa enarndme- BAT UBONABO aadedded abaat Ibafer caBega d a * reqaeeiad by Stale Agency laha CbavraM la peaad la aaefars. panawaei lha Eaa- aaiiaaafr the adding ef Ray Appraihaataly ISS clev*tb playaa MeaMi Sarvha hap* la Laawud la Ibeh eak# alall. Bay and twetflb grade etadents Craw expand lha ecapa a t lha BnAJa w« be ae«ag bath new and varla* area hdgb achaab wH pntgraw avaahwBy la iadnda aaad eara. parlfcipala. lha hraad apactraw at aarvicw Uba Chevratat h * b e * ha The pragraw wffl bagfai whb aaw arainhlr fat AMtnmr and baalaaaa at tba peat IS yaara, laara at Itcai cawpaalaa, Haa Yerk CIt. afB c M ^ tba and la lacaled at 3444 McKtaday lariadkag Iba Baffala EvaOa« P ipartaiaat at CMI Sarrlca. Pathway. Nawe, Mabfl Ofl, Grealar Bat- Dr. Wlrbabw G. AlaxiM, Pbeae 824-540®, and caB Bay, Praaa and BapabSc Steal. Ewplayae Haahfa Sarvica MaA- * only ta any, “baOo.” Baaea w« be pravided la cal Dhactar, annaMrid (he Om ef the aawy Critehaa traaepart etadcata, aad they wIB appahrtawal ef Dr. MaOhi aewehaya vrha have awde gaod, leave baw ta faaal ef the Frledhaal, a praadaeat Dntfnla Bay aitaaded Eaiera* aad CbarcfaBI Acadeadc Tawer, at 9 phyeiciaa, aa BaftaJa Area Baaaati High Schaala aad it a a.w. Medlod Dheeler. laaddHbwIa gradaale at U/B Schaai at FaBawlag the laara, the caadacUag axaariaada* at lha Sarlaiagy. atadenU wB be rataraad to the In n n c n n (V o d l i n t c P n ''■MWy, Or. PrledUad wSaerve Be la aiaa a lacaMr faatbaB caBaga far a taik ai Ht3S a.w., JUmiOUII n U U U U ld |»U. aa a ------ nr**—» to fr-n n —‘ c«ad> •* IFK Canter aad baa by BaoaeveH TaUb, at lha afRcara M waitora eaaearntog b e * aeeeetoled wldi the Baflale • i thahaAtbatap*ey«aiplaya*. C A * Laag*. ^ SpBCial SdlUtfiS acbaol earrkatnw dvaa, md the dny’a acttvldeajy^ wiB caadade with todKIdaal^-aiic coaaahaila * wMh the varto* FANNIE SMITH caBaga rapraaeatatlvas (raw ware bald far 2:15 to 3tM p.to. tba fate Faaafa Sadlb, Satardav, L a a c h w H I b e p t a ^ f a r t e Kavewbar 14, al I p.w.. Daw aiadaataattowliagD*iU:3«la D^pvaraace Tawple Charrb Of 1:30 p.w. » . „ Gad la Cbrtal. Eldar Uatahi AccanMag ta Mra. Faal B. ^gomn»A, paatar, allldatod. Saeea, MMAP peeject ceetA * Maady Piwb, fatl. aad Wakar AB* . The affair waa heW at the Daiawara Caahaa, aaHtor Ihla w*»b. — Crhartoa Phalo tor, thia pragraw baa bc*a Mrs. Sadlh waa barn Balsav Sadlb and J< to Maa AUEXANCEBinUY The Brta Caaadv Savtaaa Bto la t a * at anathar w a aaw etlw r. Mr. Ataaaridar BaBfa n , ww pnaaalnd m 4aalal* i Tfaa Prrnldaal and to Ihc ___ . _ „ ^ „ . w . . _____ iM Cbatcbt lav. G. G. Crawplay, Paatora aad rbarchaa partlel- paitog arat lav. J. B. Benton, Ml. OBve BapBal CbatdM Bav. J. W. CafleM, FaMb Baptfal W T3M Tratadl Bead, Tawa af A wbarii. Mica Jaw Olvae ww tfarlad Aada- law TtoaaoMe. She la twnwtfy AatMiat Manager at Iba ‘ Twnah <NBw aad wH eaatto* at that afffea w Mr. BeSiy'a Mr. BaBly Jahwd Bila la Mawh, 1904 to the haakha ba bw apaal Ida aatha eawar. I In ApvO, 1971, ba waa pmwMtad Aaatolaat Maaagar at tba OfBaa. Ha Batbai AME Chnrrhi Bav. G. H. DaBala, Jardaa Grave BapOal Cbarebt Bav, E. A. MOIat, Liacata Mawarlal Math- adtol Owrchi lav. J. W. M * r a , New Hapa Baptlal Cbarebt lav. J, H. Saadara, Mrawrial Bapdal Charcbi aad Rev. S. B. Salt*, Sacaad Tawpli Hapllal Cbarch. f gO a a ia al 'oaaaaU H^li acboai, aad Ovw * KaavOfa Band, to Chaaktowaga. Mlea Otvar Jahtod Iba baak to Fabraary, 1970, la tba banktog Tahenwrie Charck af Gad ia panel Aawaalwa, Tba pnbOc la taivMad to Haa* WM faadar af Or. Trank* ndwtalatratlva Aaatotoat. BaRy lavaivad hi «aa prawalid to ' affaha, la rartwd.v a Maaagar at lha Traaah Offlea la af tea KIwaada Clah a t Jaaawy, 1974, aad whb lha and lha BMfaia A t* afaettoa. a * aaaawaa lha Wfa Ha hM at Aaxiataat Trawarir. She hw larraaalnBy cenoM- al ad aavaral caaraaa thrangh tba Awarh* laaihato af Banktag. at tba Sba attoadad iba State Valvar- i' Srbad, IWvartily thy af New Yack at Baffala. aad at Maaaaehaaaltaa Nallaaal la a g-ifaxtr af Kawaara Waal t e ierfah al the K. W. Bwtorv Netiifatlw af Mwaal Savtoga SnnAm High SrhaaL Cewpawy, a wbaBy-awated ■aaha. Mr. BaBD la a pate ate Aa avid keeeeketk rider. Mlaa ewbaldtory. lacatad to Shakla. ^ aad a wwahar af Iht Ofvar la a waaabar at the R- Rathiaal Ahmft Owaaaa md Syrai-wa Chaptar Piafaaatoaal WbDr ewptoyad faB Onto, he Aeaariwt*. Ha aernai ** --------- - — * -■ BaU Slala Vaivaraily aad The FMflIDr la latatod at the Observes 80 tl> LSTH.’^l^s.rAnnivBrsary B.M ..leap*D aw 808 a * , to Waaiwlaaiar H w aa, 421 405 P.W., Maadaya Ihiaagh Shaal. lha aacaad S ^ . F r i ^ a . The Madkal Exawia- Saolawaal Haew ta the \ i y « ^ * ^ » » « y 7 aaadayaad u. g. A., ta caattaaa* aaa, Jwmamy Ha Mtli Annivorwy ^ Agency Mtowgarata lha aa Sawtay, Nav. 17, Daw 2 ta S Baffab a a * have b a * tavUad . ^ ^ 9cm9 m i many wmm, Pitfa In MiehaalS.Shaa,21,hwham ear paal. Fahh ta aae fatwa aaawd vlaa praahlaal at aparatlam fat Jaknam Pradat ta ^ Cawpmy, the aatlm'a largaat ^ Blark hah cara aradarto aad ameae w aw n ta cawwlca w tew h U T T ^ H. T * . V J * Ptwhytori* M W .U«.dlyi.h..M .ff-lawd- w« ha fcapatialbla far ai »wvlea, ta ciaaeh, * Daiawara Ava., haw ad MwpBwiala w lha Wide parrhaalig aad auwalaclathig li*J ta 1932. The Haaaa Sparial’’aatato ta Badd Faxx\ apatattaaa. ^ apaaad Ba daara * Sapt. 17. Wedaeediv,Dee. 4th, at I a * . , Bcfar. Jalalag Jaha— SjcMe Csi( QiWC, _ *• Nwiotk ltd dk . loti £ T i r l l . t e I ? ! sw.„D.....w.'d.d. , 114 TBrharj g n aact haBdhig wm eawptatad Man., !fav. 25, at 700 p ja., at .lalawy Ctaaa aad Art Pfatehw ta May 1910. New TIrataland, 33 B. Ferry St. are dhactara at dw pragraw. _____________ __________ A. MePwfawl. Pvaa.. a» ^ ^ Urge Pawar Trw alarwar DteA- - - WiniiliiiiHr Caaap, W ^ Ranald S. ta hi. Mawfa, O T ^ Bra— , t . a a r t l v . Prahytar, Ftaw I9M - V T r ehaaad ta I9IS aad taa awanwr r — * — ------a A r^w ha warked bi «he ^ S Z T - t \ * -t lha Hi^ Dfati ^ Mrte w Pwfah SaataO- Tba Mt. a * ___ ^ gatahy far a awawaa d a o * ta Mr. Wad. OaBeaB, w chawh Ot Gad la Oatel Cher* ------- - ------- ^ ---- >- M. C- - -- • iitiiliii lha craMMtopMaaalatadwtowM Capriwal, Sapt. 12, 1935, ta a etawce to BrawBdge, Atabawa. and ■a.Mtawaiit t b ^ f a can- ^ Arebfe Haaaa, Jr., tlaaed adacad* la thaae arcet. ^ *evad to Fart Mach at lha coordtaaU* far F fart^ lha w ^ . ^ teO the c * » ^ M ..:S H h « t o b a r d d h h c . with locO baalaeaaaa Mv« b a * ^ Balhia to 1907, * d , M ldedal84Sbar*w S l.,lw er ra n a a f l h a N r t t ^ A B I ^ f w ^ ^ ^ m the Baffala Bvad * I 0 d«ab clahnad her. She raaaltod wMb the Lard la . _ March i972, aad bacaaaa a A Wggw ^ 0 ^ T ^ DeOvaraoe. Tategd. Qaaha, wfll ba bald Sat., Dae. Qiafcb ef Gad la Chrirt, where 7tb, 700 P.W., W Ihe Slate ^ WddaBy, akbaagb Youth Quake her beaMi ww fafltag. Chrtal, Clmwead aad Party ilecaBard h earvtvad by ^ .bar father, Mr. Bahay Switbt raaiarea wa ba dyaawlc ,*gw * b ar, Mia. Darla Sad* at ^ b l a g , Gaapai eiaglag, Pa., faw eaa« brlwNgearttle. ated-wto- WBO bw ., Jr„ WBBe ■Mg MMMMg mnnoata W WQ r m m d At^kamy WB rump r I ^ *** Eddfa Ca Chriat, a Badadkatfan Hear. la ta the aarvica, i Mtaialer Paltoa, la Begiaaal Dhactor, Ski. Carter, Ba^aaai Lca-ardtaalar, aad tM. 0. BaB, heat pwlar. Annual Service The Aaanal Caadtaigbl Sai- vice aad W aw * at lha Bflda, wM ba giv* by Iba Saidar Mather’s Clah, at lha SbBak BapMel Chawb, IS Ptaa St., gM Eiactrfa Carp. Ci The JFK Ca ta Kama, a * daaghtor, Mra. Data Drnytoa, af Fart Meyara, Flarida, bar alatorai Mra. Q a e * WlggAan af Qnlacy, FlatMa, Mra. VaBfa Fatter af (Braadidge. Ala., Mra. A n * Wataar, at Baffala, Mfaa Maty Lale S ad* and Mra. Dave Harp, ba* af Ptltebargh, a * bralhsr, WflBa Cavtaglm, af Fart Meyara, FlaeUa, mm t * gh tor-ii.4aw, Mra. Carttada WB- n«w—, at BaWalat cta*m fpfwmeenmnwfa wnvm r ri aalcM, aaphawa aad trlaada, danad to lha Mato Traaalt Bead Offlea. ia 1971, haw ladia* UaKatahy ta 194S. ^ ^ c - i Z I Aagaat 1973 aad aha bacawa a Savbwt Sarvhat ^ becawa a aaettaa tadwtetai T^^tov N * I w the Aaalataw aad ta 1973, ww prririitfTt la ” »tb»rar ta * a cawpaay'a ^ w __ ’ aaeO Ma prawailia. Adwtalatraitva Atahiwt. She barge Pawar Traaafaraaer DteA- - _ ^ — edSf tavahrad ta pceaaaMd to Aaatobwl laeatod to bla Mnacfa, g |, |p n Caator el Xmas Drive Hfa laat pa Weatlagidweee waa ** iiriag haaa Pardai tFataeaeffy. ^ *Jd W* b* eawpla^ e a ^ ta •Ob * a tJailad Staiaa Aiwy ta Ovaa * Harttaga Baad, ta *a ^ a p a haw m s to iota. Hale Tawa at Taaavwwla. by Chwtaa WBtat Wi n awivb at Caaegt aa>- i ___ w ■•■•■I QRHRfy MUM *■■• ayalawa waa^aataw W * a **■*•*“, Priaefaal at Schaai 41 , a Cateaeahv at Phtabargii. OaaOae. by Sbm aad Ida wffa Mavtowa, **v. Maaratw Oral, wM wl* * a h iwa aaaa, aged 8 aad Thaatm P, Stewart, paaaw nt 2. W, Jabaam, Frank Redd, WflBa Hwrla, FiaakNa Badd, Mtaiatar Gary Cragary aad Rabart Badd. TV Hmw af Ciaeale Heaw Far Faaarali. ww In rbarga. tatofnwnt ww la Ciwatery. lYesteni Fkur A Waatara Flakr, hy the Baataw Wsawa’a Ctaha, h a ., wfll V afw y s ,c*gaada*d bald at * a DaBwtad BaB Baaw, caB * e ^ 1^ t'dca, Sal., Nav. Cantor at B04-2013 at 804-2014. ig.) a.at., batwlag Thaw dwartaw wM V * * r i a g and owwa. Wear jea* dliaOM it to aaady fawOtoa. ^ waatara gear. Graad pttar FaadBaa iigaaiHag eld ara . waafc’a way hi Taranto, wgad to eaatort O m Canto*. Oatarta- TV WawM’a Ciaia* iii at * e Afric* Ctdiaaal Cantor, 350 M satm Avaaaa. aaa*aeaa tbah FM* Awwal Cbrtatwaa Drtva, liiataahig Nav. 25* itaiigh Dacaa*ar 20*. TV ladtoa are atUa w4 «ab*w to** Aat*d

xml | txt