OCR Interpretation


The Buffalo Criterion. (Buffalo, N.Y.) 1978-current, November 16, 1974, Image 1

Image and text provided by Buffalo & Erie County Public Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn95071129/1974-11-16/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
•Ignio M Pfci Sorority MitmndB Dlmior RMWMiy ^IgM f! H i AmMg i I wm >■ dw |»ki«r« C. w I k »« IwibMii pratriMi M»», ChaM^toa, Wllbar fMUwW> M i — brttwa— —i r , ^ C««rg« Blarfcaiaa, Gearga Traaiwall. Mra. McCajr. rnmmtr la Iba Chartar Haaaa m MadaaMt I. L. Scragga, Wallar Bifchatlc, atid lawraaea Ctaaa. CtWanl A. Brawa, Wfartaa J. TiaaaM Raai. HaNaai, Sr., Wahar Haliaad, Back raw, fra« Ml, Maitaama H anteaa, lataall Hallaad aad TV WKaa a* tV bralbar* Graaa, J, W, F r a iCarBaa , B. Fnmk Marghy, Baafaatta F. BaMaek. aaal liami lar taa ractaaiaa WHkeraaa, af WatMagtoa, D. Oaakrl Aekar, J. H. Tawaaaai, CrMartaa HMta Annual Dinner Of The Federation Of Womens' Clubs H m BacValar PadaraUaa al Malary aad aeca«|tehaiaala af gaarta al tV Vad teWa, aBScara T .** WaaMa’aClaba, taeaalK held tha FadaraUaa, hi the aadmaiabaraellha FadaraUaa, RochaaM. Wa h ^ fear daha It. Aaaaal Dfaaar, Tha Mawhig atalaaiaal. aar gaaeta &«• BalWa «al .« UghBgbt a( tha avaat, waa tha Graathiga to oar hMmwd of oar Waada. Jaat a short WOMENS ClUB ScoPagaa CRITERION PRESS Oiir Slot Y ear •• o f •“ SERVICE 1933 1974 W. N. I.’s IWii Olficial Itority Ne*s|H|ier - Hot I FREE Stopper Or Hanilont Rochester ------ N iagara Region BUFFALO CRITER Y O U 4 » — J i o l i ' S ^ b s r d s r , KoV. 1 6 - S t , t t 7 4 - L m t I5e— Natiuniil 20c S j i f i O i f i K e s Rppoiwti c i it Now A|»poiiitee SSI For Ih e Elderly THANK YOU FOR BUYING... READING THE CRITERION WNY^s Detbn oF Minority Modie The Paper Qualifyinf With the Beet — Taiior^Matle Circulatioa For Home Deihrery Pleeee Dial 8S3-2973 In Roeheeter • 232>T961 ASK FOB THE OICGLATION DEFT. A PRESIDENTIAL CHAT uer ^ e r Rebelettes M. P. Unit COL. BEBNABDC. HUGHES Coiaaai Baraatd C. Haghoa, dMitet aaghtaar, Baffals INa- trict, U. S. Araay Carps at GRANT B. WILLIAMS. J l . D. C. Ha tarvad wHk tha 14th Eagtaear Ba {C] fat Karaat ate ahawa the CeaMaaeder. Capt. Aaha Fraa- M. f. U b M. Fiaat aMMi 4 CaMM thtty ABaai iw« bmm left, aroi Capt. Capt. Martha MarrMt; lat Sgt. OOawii Caapart Chat, lat It. taahir Daacaa; Calaaal t —ah HaUa i aaaat lat Sgi- ShMay Uataai Aaac Bel, Caasalh Th awpn a t Daaghtar Rakar, Taylar, Aaaa Hadaaa, aad Mapr Kathartaa ShMdai aad Haaarea Capt. Clamaalaaa F m . lah U r FawaR. Back raw bmm lafi Appointed arai The Bahufi'ttaa M. F. UaU at RUarada ToaM* Na. 32, held lhah Sth Aaaaal Dtaaar Oaara IV*. lad, at Oe WMda« WaR. Tha Haaaraaa ware Capt. Ciaatrat n a Alldaa aad C4. Jaha Barkidalr. Tha affair waa ktdood a vary ftetiva arraahai, aad wall atiaadad. Tha Rahatatiaa arc Ihe Wiaata’a MIhary aak ml tha Teaiple. The ihairaMm waa tat Lt. FiaUa L. Jaaaa aad tha REBELETTES Sea P a y » Daniel Workman At M&T Main Delavan Office Tha aaatgaaiaat at DaaM S. Waakiaaa, aa haaktag afflcar at tha Mala IMavaa Ofllra at M A T, at IB77 Mala St., la aaaaaaaad by Gearga W. SheMia, vie* pratidaal aad aaae aaparvtaar. Mr. Waik> . aiaa wtti have parilealar HBMaa la rwauaaahy aad raaaaiarctal laad- • hl Mr. WarkBMM, wha )ala«d M h T Baak la iOTt, haa pravlaasty basa aaaarlatad with rr Ulka Oflk*. A mflhb aallva, ha la a gradaata lhaaa High arhaal. He * attaadad the SUNY at Regional Aipit Study To Commence NFTA Chahataa Chaatar I. Hardt today aaaaaarad that Ptft ill A s4 the Ikglwyy Abaart Slady waaM naiirTnrr oaaoaared the appolataient at loilias CoBoga la Wlatar Park, Pravaa R. Baaka, Jr., aa FlorMs, whRe sarvlag with Ihe PROVES R. BANKS, IR. Chevrolet' Bwffaio Plaal Mas- ager C. Raid iM d a l, haa If yaa arc hS ar oMar, faflad aa dMabied, yaa may ba eBgIbie fw cash payoMata wader the Sappleawatal Secarity laraair Pra^ a t (SSI). SSI la a aaltaaal peagraia operated by the Sedai Sacarity Ad^tshVaUee IM M ieei. The haab aha at uila priy am, M New York Slata, la ka aaaata aa kacoate of at laaat SllhJIS a aiaath far ladividBMa aad 94 a OMoth far caaplea. if da aat ttva afoae, the OMalhly ameoata are aetaewhat dIBereat. Patple caa gnatWy avaa tf lhay owa a haaaa, a car, laanaBca piBclaa aad have a wtodeat baA accaaat. Bagiaaera, recaatty aBBoaaced MMtary Aaotataat, Waahlagton. Tha Eiia Caaaty OtBca fat the the appehnaaeat of Graal B. D. C. Eaglaeer Diatrictt Agfaig ia bagiaidag aa brtaaalve WnBaaM, Jr„ aa Etpaal Emplmy- Nadcar Eaglaeer Braadi aad raaipaign to locate aad tefarat OMat Oppart :idty |EEO| Ofll- later the PabBc Werka Caa* aidady paapia who aM> be ear. Mr. WIWaiBa la tha that alracUaa Eaglaeer Broach, eBgMe far SSI aad other fefl-lhaa EEO Officer fer the USA Eaglaeer Sebeal, Ft. baaaflls. Beflala Diattlrt. BeKah, Va.; aa CFrl Eaghwer, Tha ~~T**R\ *'4 work la Mr. WIBhMO wll V adiaiala- Ht|. 7th Eaglaeer Brigade, U. S. two waya ilataHaareoaly. A Rat taitag a ptegraaa dealgaad to Araty Earapat Caotpaay of pataathOy cHgMe paaple haa kaprovc the aiUlzatloa of CeBrniaadcr, Co. C, 9th baaa rtianiRiil by the Social atlaarliy' groapa aad waaiaa aad Eagliieerhig Ba, U. S. Anay SacaiHy Adatfariatratioa. Tha |K aaaare etpMl apportaalty aad Earopc; Reaearcfa aad Tachal- paaple wfl ba caatactad by both ^ .iraataMat af aB eamdoyoao cal Oparatioaa Officer aad latar aidar aad yaaager vokaateera, la wUhoat regard to laec, color, Dopaty far Rcaearch USA pataaa aad by tdephoae. Tha roBglaii, aei ar aaltaaal aright. Eaglaoer Nadoaf Cratoriag Gp, vafanleera wIB Brat havo Bora hi Edgoflald, Sooth Uvaraaarc, CaUf.; Baal Batata partfcipatad hi tiaialag . ratiooa CarwHaa, Mi. WWlaaia attcad- aad Base Devd apaiaal Advt- that weoU cover bath Uw ed the pobtk achools hi aary Liaiaon Officer, U. S. Waatitagiaa, D. C., aad the MUHary Aaaietaaco Caauaaad, Rahabath BflUc laatltate, alaa hi Viataaait Depoty Dhaelar aad WaaUagtaa. He alaa atadled at ihaa Dtraetar, USA Pagtaaor Iba Uaivaraity of Marytaad aad Nadear Crateriag Gp, Uvor* National “Boy of the Year\ George Gark of Philadelphia tells President Ford at a special White House youth ctnference that a recent nationwide health survey conducted by the Boys’Gube of America revealed that emotional jjaroblems are the e m t e s t single concern of many teenagers today. Young Clark represented more than a million members of 1,100 Boys’ Gubs acroaa the country at the meeting. Gark was ariected 1974 “Boy <rf the Yeieur\ on the basis of his service to community, chur­ ch, school, home and Boys’ Gub. W^th the title, Gark received a $4,000 Reader’s Digest Foundation scholar­ ship, which he is using to attend Slippery Rock, Pa., State C o U ^ . cHglMMty rcqatceawMs far SSI Mtd bww ts wark with aldat SSI iSMPag«2) Ihia w*«k. Catt.! SJSUi Eegbwf Ba U. L Luncheon Speaker rr'.'L Z s r r iC i HaawrtwdaH.W.Wcbb.wha my D n n « «■ SwM Sd atawa wratlaaa DUactarata, lalat af Waattaghaaa* laacwtr carlaiB fatvcaaia ba (adHiy ra^draaiaiita b* appro- priaMy iwvlaad, aathwatad oaata b* ravlaad, aaw aatar lay act faracaala ba praparad aad cartahi athar aavIreawMalal BBparta ba atwdlad. Caacafraatly wHh lha ladmi- ral atady which wM V patfaraiad by Iba caaaaMag firai af Haward, Ncadlaa, Tawwan A Bwgaadaff, a pwbUc Marwailan aad dllaaa’a padl- etpaUaa pragraai wIB ha laltlatad TMa pcwgmai vriR ha galdad by Iba coaaaMag Brat af A. D. little Ca. ha faactlaa wti ba la daaiga aad It plaaiaat a pracaaa far praridtag cMxaa partldpatlaa hi iwaacvtlaa with ihv irchalcal atady affart Chlafa af Staff, Waahtagtaa, C. haa rettrad after 36 yaara aarvtea fraia tha UdvataMy af Waat with Chaviaiat. Florid* hi Pwaaacaia, Flarida. Baaka, a aalK* af Catlaga Tha taal ah yaara af Ua Navy Grava, Taaa., la a gnwlaal* af caraar waiw apaM h the field ef Caaa Techakal High Sebeei aad raca ralatlaaa. ia 19AS, be waa reccivad a bachalor'a dagrae hi aelactad aa a aiaaihar af tha electrical awstaarriag (reel Thaaa Caaualltaa which Brat Wayac Slaw UaivaraMy. TYwaa tavaaillgatad lha alala af raca ache ala ata laciSad la Detialt. .rclathNu la tha aUHlary aarvka. Ha Jahwd Chevialet hi h aatahBahed Uw praaaat raca SapteMber, 1*M. aa a caBaga ralaltaaa pragrpM. h the ____ p, . gindaalc la traiahig at tha aarvleea aad dw Dafaaae Bae. ^ a . ! , W *' DIvMaa't Datrah Gaar A Aric Rahdleaa laattoale at Patrieb Ah ^ ^ Fete* Baaa hi Caca, Flarida, whatw Mra. WBRawa laaght far three yaara. Ha aad Ua wUa, Naary, aad lhah thrae chAdrra. raatda at 37t Daatar Avawaa, la Aiaharat. _ Para# Carp. [BraadeaaUag, w d Lrieare dawj addreaaed the lllh Aaaaal Eqaal OppiiilaMty A I9S3 gradaata af the U. S. raafiniin r af the Baffah Uibaa MflUary Acadaaiy, Waal PahM, Uagaa aa Navaaibar ISth, at N. Y. Calaari Hagbaa racaived Sutler Hlltoa H a u l a ataalT af ariaaea degree la Laachaaa. CtvH Fagtaaarhig at the TYw piaguai thcaw iar lha Ualvandly af HBaaia. Ha h a coalaraaca waa, “Dhectlaa gradaaw af tha U. S. Army ’7S” . Mr. McCaaaaa, la Camauad aad Caaaral ftmR addrwriag Mamaff U tha dmam at laaai 34 weak, te coaiphta aad ahaald lead la dalarmhw- tiaa a* la whathar aa aharaatlvc lavalvlag aaa a* bath af the .aadtVUalvatalli af Ihe aUallag ahparta h faaahla. Mae. She aid U ha drtrradard that kaiUt ia aad rtrir ^ aHataH vaa _ spafaatlaaB. Mr. Wackama h hivabhig tha aatathig ahparta It ^ NRpMMMRiRf S r . SRflMacR w m M fc# foMlMe. tW wtm&\ T ula raaart, a kaacd mambm pregrem wM be ceadaeed lele r i t e Emplavmaal Marawtlaa Part. UI B aad U1 C raiaiiag la H* baa aarvad a* parhb tba aaw aha aharamthwa aad «ba far tba CalhaAr prapariitaa af a Draft Eavhaa- drba aad aa a BMUtal taapTt Sutamaat. rapwta far tV Sudy daw far aH latwa patw w J ^ T V aacttaa. K aathaatad ta ba tea aaaadw aad Mra. Warkataa aad aad taial teal h SlSA.MS V W twa rbdAria, tarida aa HNTB aad WS.MS lar A. D. Mmat la Baffata. .Uttla. phal'a paraaaaal dapartawat. Ha waa aaawd a pradaedea faramaa ihara U I9kd aad IhSr** puAwUaa ___ _ _ Baaka karama a aalariad Tba Pan UI A ^ win lake M irahdag ki^havia- lal'a fVwral Offha Dapi. U I97l( CarBala Baavatba, Pa. Calaawl Maghaa haa baaa awatdad tha Ugfaa af Math with I Oak Leaf Oaaaar, tha Braaaa S«av Medal, Miih ariaaa Sarvtea AWard, Army t dallaa Medal, Air N. T. Calauai Bttaatd C. Haghaa ,, , , tacamii Dkrtrict Paghiiit af the uujui car Haa phiaaUg U 1*73, aad BafWa DkNflct. t . S, Anmy S**** MadU. adadahtratar-track Haa ptaa- Carpa at Eagtaiara, m March Bara Jaaaary B, 1*S3, ka alag la 1*73. Ha waa aervtag la 1*74. Waahhtgmu. D. C.. ha h that paridaa whaa ha raewKad Bafara caariag ta BaKUa, maariad m the fatmar Kalhlaia D. C Ua aaw aaalga He Hvaa la Chaakmwaga Mrs. Carolyn B. Thomas ElMted Chairperson The paal waakai Cataly* B. TYwaBaa i— _____ ratiauU Warwick. N.V..aadar CM»’» sM Ui dw ■aapiria af dw Warid Fadrradaa af MathadUl W*. CalMal Haghaa waa Chiaf af Plum DIvhdaa. Hg. Dafamw They Mapplag Agaucy, have twa KAY E. MARTIN Benefits From Internship Program Jah cxpariaaD# aad knight hna davtiapmrat, aad her mala law admjalatiadva precadaraa caaccra ia the dhaedaa, traada mm nra dhact hamrflta which aad aaada af adoratioa rf the Kay E. Marda faafa aha haa fatara. racatvad bam parilripaHag la aa hrtannhlp pragram tpmmar- ad by tha Acadtmir Aflaha af maatar*. dagrara fiwm Baffale State. m. BtgUa I A. TW tedvWe Mow ■gkmd. Mala m Maaaacha- arttra. New Jaaaay. New Taak aad twe eamdlaa ha Paamwk vaaia. AME’a. AMEZ'a, W- D. fL MH2ANNON af dw iisliiiara. atah ml dm **Thaaa h a aaad far aw Up dbactkaaa wfdt tha gm Mra. Marda haa givaB 17 yaara la adacatlaa aa a pahik t ritaal Wachar, caBaga taatrac- nV M N O e iirv A ^ m mi IW A gradaata atadaat U Mghar raeaKad bar iwcVlar'a aad idacadaa at the State Uaivar- V ahy af New Yark U Bafiala. Mra. Mmthi to t mraady The amthar tf ftva thWdrra arnmmilmti a year m mm raagiag la age bwm 17 la 23. L Adathdatradva htoara «w%aad Mra. Marda hapaa la caaddaa ^ tm dw flgaato State aa adetatetrative aad t u r hiag ^ ' UMvacatty CaBaga af Arta aad career. “ My Brat lava to Sriaacaa. She to caacaatratBag turhiag.” tha taya. L pp waaa af avtdaadaa, Her haahaad, Jaawa, to a ••• ihaifT* g n rnmara aad carrica- camaaeBagdharler to Mtoto. W \■ ................. . ...... . ..I — .1 ■ ............. lar dbadvaa- weed ar rotor. ” WMb dw Mr. McGoaaoa atoa to odioBtofThto VB iigliltdao to praafdeal of tha Nadoaal Urtom m 4 . aB taarpaatoa to tha Lcagaa, laa., aa wa4l aa m i AJBnaadva Acttoa Pragram are Chsfrmaa af Waatlaghaaaa l^a^t^^tl^tg vrliaaa a^lfats^va af race, U.L.SPEAKEB Sea Page A I

xml | txt