OCR Interpretation


Lake shore observer. (Dunkirk, Chautauqua Co., N.Y.) 1885-1886, August 27, 1885, Image 2

Image and text provided by Dunkirk Free Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn93063936/1885-08-27/ed-1/seq-2/


Thumbnail for 2
: , i * p * „ trtrafftoaPrtoaa —I PSwaait +tW*U*, ;&zss&m$&xsi <MMiWMitimt*#*- m (m»**fi*f4' !'W lW a « * w ^ i e » 6 i; e f c .lle |* s f , mad * S £ i « i l ^ . t o Ta W i » g m * *> ttwim.TtomiHyaWywteto ratovaS br»miMM*MM*Mwra***,wto \\ m a f r i i l i f t i f c T f c t o i h g . * y t o iib K | y ^ y i « p i +*.*»♦ h*j«j ;:SSiKS^rA> - *a.*ltaM > M '«*alim J k t.M aHi*WMssfeB«HB» y P* JF^** » « * m < lM«gL*« **»+*« W Hift. •< v t teti t # a 3 ^ w « S w £ S ^ » * « i tto*r*vtote«wtetto‘ mm****** : 1^ «flk|r J#f *££22^ . . mw-w^mi, m-mmm uam iu aw m a t o t o maAau ?■ A Jtowt « M ala* teh* i « t : n * * « * * * * * * nm rt—m *t W«»«f m i bar ahaghtora trtt f w ar i t* Oaymbagm I* tote liiw a iM itowXkat | w»ail m m ojwtf»£*{ Um )to«tU kafer*hk tfcaatotmlwtahtalap. MfMNMlt,MMl)M> MM4M fcM Mate paw k y S o# I# (ha -m*to « f to * M frf --.. j . <INL jl . ^ I || mint! ,%■!,. ( j l . f H^RMMPM i JPW t f psmPw ^wlW pTvw®mJkp IWMttoteW. ~ + i » e m » # r *r ats rjuw . W&U P telhM tt IM **ftCW>lA*WOt fftr» Ji MiMl<IIWi»>*w>>4<<ywY»rlil)»»M ' IPiSrto w ^ w W ,^ t l w | g h ^ | «*W)TMMMM«h*4htoUr. TM A lH a j Iw fclH tW . m t m m ,« • * * • «««* — .................... * i * • % . it a t a ttoycHtog* at Atotegka m i i i *m halve* “ fevtt(Pqf JfliSfjltfifll l^wFiliii OrtSI ttSgZZ&XJL'ZSZ- l W i t o ^ j i ^ S l V s * w tetekteM lla- Aw i t-amnmm hmaSaaf ttaitoaa ,** tKteteatatoMjr-towjter*,-*! OaktM ‘ssffis&£3££5s T t o |m i w f t » l f t o i lkM *to*, avvrtw S lto iwwgav awS.wtokkmi yri#***r •* L sfsta:1™: I M u H it f** IMS IMMflkM y t e a o t tM ttt/tf. toyi*g wmto ttotrfy W t o * M r ^ A tow ik,, * W W f t i i i f t * ,-to s U * * r * m m W « U • m a u m * * . ' •“ ‘- m M fchwlw, WUlil mm '\ j t o f u lM Uhtayjmtt, Ml MMI. S S S S S m S S ^ S S ^ . ... fewpUig S i MaMCvfJf M wvll M Uw pifMai af-fawU Mi hto Otateadjf and • tote* rayort 1/ IM inn*- nmr eoMlllHtM a Tlolattoa of offdal. lot/ aad a breacb of kU koM, raackwiaf CMM*<j»ca«o< *flk«'Wro«cftatact. |u|wr« atowi «#.9M^UM.*a.'BrMM^ &«tfad b f t M i l t ^YdffcOM rt <^ AHK*to. Mic»A*tDavrrt, fa*tot* aumUr of tU* Pall MillCNaatte.txUIWt. freat boa. HMftlit* Uto‘ r i k 7“Eia4>litdiMlW«. titoi arcttMMt to tW. a<c<>r4I*c to tk# U*l'«iaf;ifI,Jiaf^aaeT wm r«v>*. akaal aa yoaaaioiagjyoptrty ia litokaJd- fac ai wall aa tkalMdlord, aad that \up> oa tkttotakftUkM lai^aat oftiw uiaat K w a w a M r a toaioati'raw i- aUkUwlM ' paliolk* atojto a. RaH[»*r U. twytoig. tor tk* tofp*r .to*fl t ,ld«fl». tlw to.wf k a ? a |w ljr ttoetotol M M Hto frMMfo jPQopaUf. ttAi(,waia a* Mil ft (a akpp dean a aal tantejti ♦r tk*»r»tUa«af Uatofoar, Ofttoffk* (wwitta » (ar»a «f Jtadlaf .aptapaatoa, llnoahr Um Matiit, kM foarapfaacM ImhMmM *K .U m » M * a a d aa mm oMw^l’ toMf ytor, P n M 'M IM toiytr eotajaafMpUOM i I m m k I 41ftooa|iV7 aaatljrSparecat. TfcawaoMttMaof tta rtk m I f tkaaMcka, aHUi fawncayOoaa, tit* M att tower. Tha aaiiook fwr tka waaatoltr ti tobtoto j m to ww mi w U j m to p w U gtoway, — 4 toa OaUtoaUaa a wtH fruit. H fliitoM toU M .cfto'agtlf T m u m t t CafkMHhtl ta. Coaatlie, iM M a l i y to* X < » Yark CMrl o ftof. fMla.Wb* aaata wltototkM a a atrafa kuakMi MUM mgm t tf to* ftbadfd datoar, pM4IMlMMi> tUtouMr, MMl to* 'fctak rwaMil titopreml* tkanaf to toaiwa. WMal laitotn l totaato tottoaftotoUf. TkcaoaffMM UwiUMfMailC MMtkaod lf«al tkto to toaaoi#, MlMatoiptto* tototMaatto* UMmataftiart to* Mtoart MaaanUa^aMltoai aataMaMMllaf «kt N M M i ito aatobarXjrt* *a«to*»a(r, fMtotoaaraarkarrtadrbg aatdwtototag tot toaaay M4 oaUSM to* aH af ito towrtaadartaMaadkylt A t to* af u togaf to* prrwat auataa touaMrtmn't patotol * *( to* fraWMMjr f W a i t o waaM Mtra la ta r if ilm uaitoMfc Almd/tuto**«^KU«tok4. to g a a tm lr W M * to* aipMM torn K«w YaiAiaMv a at**M«liM4«4MrtoMUHr M * we*a*tor toto to* irtaai MWMto tot UM raUaala law Maa j wa*>tUniWy toar. Tkaaafartaf katlarfoaattoaAni af May aaa«w*«« t* A U t , l « | ytoaa*. ittMMMfMl* P**Mt fat Sltoft UM* UMym XMalwaw atom tiw peat*** 1 ’ * ir. lawwaMaf I* «.IWtM cptoft m m m ftaaifiMr tkMUMjriif. m «M «ifiM toBr Mmm mM totoiMk aa M., t*d«t » j^ tor MM taaaatNak toot p m UUat talk*Btol*W skU^ssnsM- S^~'53t.USiJ3E‘* •Ma wtoa<w|r , !lg !*L M v M r M R M it ttiflMMimta UH**. Tto* Mtoatog, to«»S ka JM lu n * as, Man UMI via* JakwtiA la a w w m faaftwttotot* i* U ,U vUUto laawia rattii aad raytaMj Mtoayi •<€•**( tototaaad ««to KgMMacatowitoqrMjr pM a S tof valalk**—U*t*»aa<to Agwla toafaapSwl Xake* (i*A) WtoiaS toatoUavtof vtolaktoTwy tffito t i a t o TiftfowSUtiat, rnSm m aatoalk TM toatWli ia « * b t o * aanat* Uwy JmU« ,*a*wgiiai* vM tiwrtoto* MatS wgrw toa * ftv*rvaaa*f toaail* Itot* tattiwai U a j r t t k k * to* *wltoU*K tM ttjr HaawiagtoM kw aaal k b l t t k t a too tV a atu r y tor aaata toaato w tbjr toaa BaavMattra atatag*, MM wtllt U t M t a«*taW ta d t MaiaMf M p t W I ? a a M f allatoM aaavwvlaaaa af awum Bla f a r m d a l a g AaaMa^t BeciM»T Oaa*. vkolaaftaUjaUBaoit af Rcftto- !*». tuiaaptj M i a i tt CaeVi g n a t toatSlatHj trKU m tH n o o f toa DtpattaaaaU Ia tiwt m*j, Uoo**a tw aaknaant* « f«rla*«w to f riaatan , aad M k a a to f i, i M w ( U t i « r i a t b M g i H l MMtiaw tar df« aattka rafiana, Mi aratiSi kevw p a l j t DaaMent la Oaatto abatr MoaUw tg v if k a cavld toa apacai. AittS*,toar twa ji t t tofaUwr far a toa* !i*|Mwk SUjf, aad M S o rt kaaaakto tap MUwatoaa ‘ataa, “ ‘ ‘ f MaaUagM « n caaavllaTttk Ctoaa, Maktogrtoa bitor, (filtaef khfotttfe*, totowaaitilar Mlrawapatoaa* toa Dafaitaiaai, aaora laloawliai ttoaaaajratoarM*. . At UMatoaatitkTitooal jrc*r ta^ac towa waa itfoaiudbi to* SMi#«a;to«a-k*al» afOHMd* iMar aa Umrnm at waatlp MMM.M9 iaHikUw fm t . Tka MMtiMJ Utaatl* •wiMwrtlMrtM|Kw|a«M M t iu a M k MMklahSa%af Uw aowdktoa afika ag. MatiUnti awl iaiwatHti atoawa laOMaHo aM (^tabao. Thia jraar Ua armg* awemai ef aaok dapoalt to **$ to IMS IMarwraga waa|0T. Tkto'aaayr ba re- garcM a* tafiaae* Hat Ik* toettoaa* Uf S*pwto* \ha* iot attoa*a*t aTtoa ariik.: aaatlaA vllbdnira fra* UyaatoiaaU arUatvwjr hava IwooaMaamaaiiMpAtto MkaaaawM.\ TkWy^lxUK**aM«W. tonwrvanUM «o*t of naatoit tola Af. Mrtaaeat, tactudlag alt itaau tom aator- toatoatailoMrr. Mae* l « l tiw loaaaa Mra toata bvt SMOO. TM coat af Up MMaar»« to* gamaawot avaragaa ahoat il.lO p rrtM t. to** for r t n t o o t o t M t t w ito svtLr* tmmmmmm i - - m m m . . t .frtfrv i a - ' * i,* U ’ i * « m h m ar v (tn** a t M t m i l to* lo tow. Hi w h fto.M a H o h aaSK aoif. * t€4 t i h i t A t « f < r O f n » . \v/ LMaMM^XXipMtofci •«' . Qvtog la to* f vaaaa it * < M ia to torg* •a*tort, Aatwra ITtow hat Imm v M .fthaUMJMW* **S tokaaJMs m m m mt ir , -toM «u * to* y**M,- p w . toMV mi fwaalaltoa *>*•**•!*?*, toa ca*r:«t*tor«f*MM. Tka torc*MWa«. laai rif fcpat tot IMhlttory »f toalaaaM. «oa MaarraS fa «M t*U*t W t tka ttftMrtoaa a4JUM»tto« MaaMa.vkMi la « ***** Vary faa ton MttMTaai. •aaaaikjr tot aaarMa, *1 IkM llaiavwa Mtha wwr^raf to* ro4ta*a itoairvaak af iwiraaflaa araa fpy gaaa* JMaauP*1 “**— #**h*S aaaal aaMbrai.’ I ta a ftoi|rMwaa*graaa It vrti lalirwlaii Oa* ataaralat aflar Wtoful to^rpM. WMapaMMStoiM. kUtoaa araMivrJlk crawkar* aa* haaaiMM AMkaatokrart pai««MS t# toa aUaaktor. Fifty »aa W P f t . Mftor M ar* waa w awTalpMA M tta t aaly r iaalarf.,. Tka nH*twu*g*r#Aialk* m r af toa laM< tktto wkataliMiraaaagaa tktokataa*: wall Ttoqr aa iwikr toal toaapaaa katwaaa; tto Mar Uatoara ap* ■ toa sreeai a* Ml*1 »*«•• waa u‘— Uy paafca*. Faw S apa-'aFviM — M nteayaro f artiWittiM la Mwaamt TWkralM w*MM#*««r *ar Ik* fra> aa toatiyoaaritto anaa* Mftoatttoa.aa* A h f i M Maria ka< Maa taataval tto 4*4* w«r« ***4**4«r lha Saar. Th* aawwy aatoaaatara* Utw a*4 grata toai aai te aton aatoa Tk* aaatern wvaa hwlwiwaltait. aai, aavaaaa toa !*«• rtov v U mm * t* r*t*ra. Tteta Sag aaaia .toaaaaaat Irif^ aa* mw * Hto wteh a tergaralla Haaaaato. «rah aftiaagaa M awtoa ai*4 Hto WH pteMto* af tow ^ S Tha rate w»ra *aal»yaarw<ra*,aa* to* wwtoaf S<«an iff aa | um . UwaaatogM •WM wi» alwaya M Haawakwvf, aaf, MVtowa* ^haaaa l^ y ta t e ^ a a aaaam itte'p i i » a*af*Tkat* WiTtaWaf 1*>i» teaaateMaa tha akaattec of toaauM, to* agoaalteg *S to# ra** Mw Utitog ** tto toap, a*S IM »vtegferto to*waajMHW vataanaaaf tvr» armwwa tervag «t«a gaalh* Mtora toa f*% M fawiw. wMttoaraas wtokl aarwa lato, aaSte IM wait m m t fartwA Tte* rate fmgh* WtetoV, **4 a* Ski to» aWM VMa toa tail ral ha* UHna to* «**i aWaSfMaawMMaFfenmMw rtetartewa vtito ktMfki tto aaMTteu tram ■waaHw MiMtega *• IMaaav* W m l r t tv * vtaiata t M « n l to* ‘a* «# ta a* a*fri»teg Uo*, artort «My “* ^ *H*ti •tevytfaff Uak alw tto vatarteto* Witea w klxte «M ptitm ftu ti a«S itoy* warm tftk mwt ra t Tto mImI uilwnrtkM toa a m m a i u Th*y w anay toOMtwm, a o l vSUHutavtih marSi* my .«•**! Sag, 8*wwftm v'«a**rtrto«M i|aH TSwy atftvrata* lat**toaa* vltowymauL aa* *.— ^ jmwaaa A v * . a* to* tot** *f toa wattowa rriM too* to to* httea. W h * Jtosiiatow T to ito7JS(Sa«r*mM httooaA iwtvl *i tM«<S«r«. oa* m w UM totor wratoU* leiU. a a te u to wM F*( MTAwMif 'tlii* l awH ter i k t o i m a l Sa tetogwaW l o itlMiia atoSacv. A a > w k * * I m o » .tt« * M * to to t ao teattr* a m awa*h w topaS «l..to4 totauU .MH, M ’ ltoy aw S «a* wad* J anwpfflraskBA'45 IM * * * ,k r t o a M r w u . i l w a t t e F#a*4 vrtto *d« aa*wM awftati aovkt'toUa W* t i g —| tetohUr. ■ t o a a S f a a tlt r* n » a to km* awa. _____ •M ’ aaaA Aakvl«toal.k*iapMiF>*aikft TX»ya* kaaw wkai MW* am k to rUm t o t o f ftaMk,f**aI. ••jm F V f.jP te« W ' aaato 'Ma * a P H .L 1 * 3 * i Mtoarw* N l w t T w V n v U t a l a r k i f to * Wto toto *r» fc*l *r*ftoL ak»m 'a a lM ' tooaW I u i aaaay M M i f gPfftr «M aai} u > to to»k *riayatf|WjUMpMa* aaUa'pF #** a n aaal I wteateaatkam Ctetoaal^TMalary Ua, to**a> awtSm f «*to a »*» State f w tor* t o o PAftlOM QIM F tteraav Otep a**ala4fS to* vwte ko waau* toar aaaal tor aapyaa Sa jto wattwUulin, yai aa awmrUom mm A w*aT*atoatito*aUajcltol«te*im» o o a t o a k o i r . k ta * r a * M S lto a ‘ aatihte ftoa, tote^g^Mto ^UoW^ MaSr S a to* glvaS kU kalf* Mt*a**WCteMTf maflto MMrtaawwMMr ta tol*, a»4 *te*« k* UwkaSrmuSMtoito #*Wrv**r*w to* - • * * M m m - • a a a t o l m t o -- Oa* af toarn w*w * altmw prfuruMA m|M irttr*# wit* *atoil«o>Uy yHaOtt** *# wtoau ---------- *f ikHailtoHUrM tfwa M W a m m lH aaaauv^a m MK.yt*Xter*M'S tto Ml H y t* tto tUrfc t t a *Uy totU , m M n * * i f ** toa m t k r , Tkockrk **k ito kar o t o a / tto t o a MS c simSmI tt to ito toy. w to# • U aactet KttKh U m w 4 h i ttoffaS aw* I t a M te tto t o x a l t t o t 4 i n a * a a a * u r S t o far. mg Mmm -Vrto»*aM l»f“ to faH|«trv.L \ tto lr H a * r « c —U • te « t y , » j » f a « | frwa. Sato ■« a t o af tof**fw*o \Ttot O a ’t km'rMM*. U * M k a U « < l * tor aaawk* Tr j *| lh«n t i f * ato M a t o m o «*«7. »t»wly. < a te a H r * H to * t * M to o » M*tm o - li*a * mliUkr— ato WPi |w * » Wfcivtlia»*J«ihl»l I t e t o t w l rayar a r i t o t o p y hy. a * » v u u a t i t f — i*# a Trtoty gto* V w, aperUMs (» wto a U t o t t e h lM W r a . ttoy c* . - ---------- Mr, rt** far tto tto! toy, ao* Mol II* kr a *Mta«o*f.ftot way Ito- tto teyafaaaria raw. Ua aato tto aUrk far it, ato. If h« M Hay aaS UkUUa* *f wW tkteg ateaa tokatoi It M t vlltoM gMvUaat. Tto* ito UamU tharytr t*a tlfmMk tto raaii ■,«rv>tto« to tkkT*I*h«k Uw* “HOW’* VOUIt THJHKt** CBt. Xtota Maathttouol TUa Utter ham • t o h m U u i m ratmHy ramlril hy araaatowaa Imttm* toitew k a m tto writer wlak i* UmN aaawa - — »* ik x a x * X t K K t . l t .. N a y tM h ’ ,*#!>■—t * v a y * * a* t r tM U m y tatat* Ito# to r ahwwl«>f-:«ato:taaar tewa aitan U yw* « u i imi y*« «*t • Ihiii ate* .ato* ***, aM tea m# taite ymptemll MvUyaarthtekvtomtteaa km a,' MfM •*“ \ man «Wa a*W AM* *M:wa te y a a w W v te ta m a a a to w tl M a w lfilf: ? hav.yaa, a * te thma t e t r t o t o t e t e atom W W a t o f:WM*-TM>at*l,mwiaaaB*a -------------- \— h#sy m a . M i . t e i m «Mw9Mk»mtog«lr*SMMHpl_-^ —, U aomawkal jUvaa la aarparUmaal* H •tar, U M iwmeftet^ h^toforoto |« tail ( * • w a t e to a a to e to. aat m later. Fratar. Qolax UtU»F<*a»liaaa^ « to**a waa tear* Car.' _______ salt fart** Samaa i a r th* kaamtkt oM tera, ka ato-# . - . ....... aairavM. -tea. t o JaOfwS ato afJtem o toM toteatok tea* Ito mtfw ito mate to l a* teate** toy 'm i awWrily. tor tea toy af Ma fctoS w o .lart atom H a m * TMtoara*a*a>*tetaramtlto to r arhtetoto o*4 Wto* Wa aytetei, ttow te hatota* a**r, Wa* te* M 4 *r*a m gran ha M4r*4F pto *aFjtotoP MWjaffiHSwP «*aS,tatoaM tM kmr,w'*teK ttoymwa aw*S*g Mat *ato M v t e a h y t o •kttaatetotowMia th*y*«tii ••Walk aowNtaawrteaa* tto ly * * — aStar J 3 f* «tt^a*S323g3&i> ;y«« I t* Sajfa* f a wt o y H te eIijkMMh^I II inMc * alhte,\ Itekito Otoy atearaS tea **UiT*a>iV*rS!Wttoy towhfi - W t**M r*to*#tU * teU -ri .ssisrsr.i’tt h M M T V n t to a te m •Stavato mw ito pr w k lav to teteaF tteto” ao* m i tot aha atoah t o ' - ' a jjaa.tM ttoyaoUtoh C a tM U M a w tote ita w a* Tayaai TW rroM k alartitoTa Jao* tomtria* tor aFUrwytrtoiaf va«iH*ai«te*toM tom t<teto tataWkl toa* akraaUim yw* k f W a i n t l JteararyaowMiilm m tor Mt* tw o w w y f M t o w r • « te teh ter Maya, *M whh * |a ty aawgrkkMK' ' SMJMteaa, ka* eatotoaravwr* Hte*a*. tatoteSa* rawtotogaaoteU vfcraatot*** tor a a a y y f te#v*i«<Mt**htokte*ipto |ag Aram M toamw te jte.tonpaf . „ jMMmiti tote aha yattoatoi M .tea. Mahal’to tha toatote { 0 *r.i n k a 4 h * w l a * * a m a lm lT * * r* tm * U . b to r v k * m f P t e t e i w M am , H ywrlam M M M tor^V S toatec.' HaMla ^ * - kwyatoa t*tea*** F aa * m * ' am tea m a t - a aaaawlim. MkPtoSy « ‘ “ ah k*- g a n v v to wjpto team MM IfaaaavM to faUavw.to ‘t^atway^'tetoteiSwiui m a t f tovm 'u w a m g i i a r t o t o t f luaw*, * \tori' M m M i '»*IM 1 rteM r ^Uh w v w t e M k t v a p n a r M t e i i t o a i l ' ' S^KitSsR, P|H( •AamA^ka^m'Sk^rM ;S m k M M M t * * 4 ^ i ^ »■ p.--*.. I- ML m Ua:— - ------- - f'* N raflt ITlVNPMMM WWW WmW* -•mt ASkpt; te‘<aaMc A h U I :l i. ItoM km wto o a a te w f * m m S S u m T * * * ”* l,W m & m jSm r n t SaadWtowmrfe - ' ito l o v r m F i ; T h a o o v a tey I n tSa g ltoa Wfa h a bt iStortM HitoFjuamm.^ - O n l y 5 0 c t 8 a u W t U b delivered at vouf hom«£. - A fm t. I) i t i i s a a s - v . i i i L g c g jtg n a s s a s t i i s a s t s i M H U t o a t s a r a t i r m ' a s a r s g a a i r ggi g t s f g i<Hffiag .waasK ? I ^ .ltom tek VMM* te alt noi»t> at m to-Mtoaii imif ate tirn-u to* 11 a O f i M M t e i A O ' H i. t i fr- * * T H f r ‘■*t ‘ ■' 'L A K E SHORE 0B 8 E E V E B -

xml | txt