OCR Interpretation


Dunkirk evening observer. (Dunkirk, N.Y.) 1889-1901, March 13, 1901, Image 6

Image and text provided by Dunkirk Free Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn93063775/1901-03-13/ed-1/seq-6/


Thumbnail for 6
miNKIRt KTRNINO OR8ERVRR; WRf>NB8l>AY. MAROW II, 1901. OR PIERCES GOLDEN MEDICAL DiSCOyERY^ I U v i to C l lliw . of RotiCWM) **tolrtTu*> know ■»h»l »*«>iwlrr1 Dr. IW w * * ItoM m Mrihml D --------- , A 4 for Mr IxtW lojr He wm tahM iedieeidoe whm h r wto ■ yM* M i • M r old. M .1 hr w * u n t e dw REUI LIQUOR BILL C a lC t tU tc d to B e n e f i t O r o p o O i n w c r t H » o B r e n lo t r o d o o o d b y A t o c m b l y m « n F o w l o r . ALVA.VY. Mrrvb II jf i t r ^ t n a r tlM frit to a t of th« bill !•« Ibjr A aaatoNbM a n > v W b d l M » j D, '■'I.'. L. • * o « r !• tw o R r lb a n » r» l* - Irrful thirg ' - h m M il t» of krtorw i to U m r«al- r old. M d he ■ • • t o r r n r a toMtit fcir Ar« hMif y rrra W r j M t rU w rtoda tor dorwr-r WIH w l T d i d ro good. H« eorld ool M l • M M o g M y a Httla mOh r a d errefcar. . . i i . u t tfe. LlMUUtW|t. n»a<*r»w«l 1^ 1 ^1/*^ iiM rrAp* * rear m m J T y o m booha 1 relioad Or. i ■****' la Mdaratoa M M a fra trrrra M«y ^laM tldaa u i \tw o «»li MMO. b r t oMjy tor drU r M f o m m aoab towaa, «aMf« IhM a«wb ll«|< MTf ba aalil Mto d r II r rr W ia arah b to t W tkobtor ot • llgaar>tos erM iiM M M b -diriatoa thrM ^ ---- Of U to M i.” toaly Ih re a r m m a l year booha I ----- Ptoipa'a Ooldao Medbal Dtoeoarry loc- s r x - ^ t t t r i« a e ! j.-a-L.'Tiu'' too M o ^ a l Iharoa- gruflatoMM I « M ight I ba aatraatoly baaard- a ti'to ia di>«fl Uta bora laaaa. ood U bat o a o th MOt ol aba ovtl oa the la id a urtol ftaad FOR DISEASES OF THE STOMACH BLOOD NERVES AND LUNGS F ' U R S . ) A aaoaiblyasoe'leuh of Krta a u a a tr bMOa Idaa ib a t tba r a ta <d lalaraai to Mu h igb to Uaa fiMytra aod rroaM low- ar tba m m r to I r a b m aaat it aaiian . . frnai o aayrrgetal rtow. IbMAb* rato'M oat of yrupi>rtoMi to that g trro hy hasbtag la r yaratliM a agMo M aiaga haaha a a a o aat* Tba Maaa* laadar Mb uBl^MhUaa 1 |( par a a a t if W ^ p a a lla Ma M oaar I a a aarlag baah rrh* , Ifeoa abaalit b r ha a lkxrad to rbarga a itb » »***r W m M * r t m g b i m a s u n iad a to i t .apaanlt tbaargaalaatbM i ay a a tba dta M i r c i t y . b n tirIn U to n f u a m n i a r d . a a a a a t b # K e l i M e l r t g iv e n on fn n o d « Itoe I'****^**' T b a a r l a a a air W MjaMary E e t i ^ t o . g i v M M m 4 r r i y a t o g U tU o r M idfraa j J S i T ^ t Z T l j traia Tba to lh ahaaat Tba to lh ahaaat tba a a M t a i t ^ ^ P lait aad U aa iiAail da a a i ayoa lia paaaaga. atop ar Mar _ _ _ ^ _ _ a a t b a 't r a a It la a a i gtaaa tba mm- to i f B e ie Btorrt. ieftoto. m T. | Maa b a rd b> b a o a tb a Brown & Ullman, mm maa. ama v a o K m w l,a r paaOa __ V p iTm ^ rp :^ : 'roaiiajnovriioo. K to-I Laoraaa WbeMINOTOM D .C . tbaM lalar toaya. H la tlof latall ta agio I t \ 1 bM toM that b aariaia aaarto r abuar aaaibar of hMto kalra«ara 4 ra s aaaw w b a raay SMueg ib a tbM a Mnaaead toe ebd a a w o added, e o a g b t i e bUI o a a •4 bto o a a aiaaaaaaa Iba atbaa day altoe It MMa oat of eraBMittoe baatag to r r d i a o It I aattb ar roaab tor Iba , tra<b >o lalaity af It lloM arrr froM b a llat I jodyo th a t It aalgbt ba m Soltora e p y o rttoned t a for d r a ia lM tba ttoaaw a iigy afM b . A lbaar aad ylAy far gaa . a ^ X o ^ M > l l | f i | t ^ i | ^ ^ r ^ Tlla “ “ 7 . i | a « b 1 l e d l - Y u ar leigpr to bdH each t,T ro d r llbaral . iil. IMbr Mr. i i m M a b' y “POKE” SOULES’ END OF TRAGIC ORDER fom M ry Mach f,.r r o d r llbaral uSar, a b t e b la bayuail » y atorlto. Hat I H a a t ba a b o a t My P a tbar « baaii aad a e o M M eaaayt ** 5 ^aiU B .HATtoa. *’A H om . tlid i r d i r tb b t D H endr ” I d e a t baarr w b rtbar m a a i Mr riag ber^to^ bar belabat bablaf. Once a Well Known Engineer on tke Lake Skore>-N«ted For Darine Acts-Hanled tie Vanderbilt Special. lb IlM l n « t o doMb ad Jetoaa daatoa MaaaUy •« tb a deadtara bad d a llara ■ a t o o t a l r t a . tbaro e a d a d M o U d b a f a Maa a b e aaMO radfB e g a M a a tb a e a e o t ra r t l a H a tiaa baa M Bda ____ lA r t a g e a d lait l aM a agtooM M e t m ot ***** . | 0 l M a M taM to aaar tba Laba bbaar • ~ t b a aoM o af tb o a a g lM M a t 'i M -aad II aaald bo dlMlitovlal bit ila y arallhr abiadto a Mila ac mm to r a a ir* tb^ gaao tool ■y 1a tba yriio rtag *» »♦ raaoaa tlMo Ibara a a o a I. toMoata th a t r>**«aura aad »aab .4 toy a »ro«a Iba aobo of boaao la latoM aaa toaiytag oa MM M a d af tba rallaa y to »a»a kaaba or kJyayrat. aatlM y a a . a tU aaai rape a t \Itoba Ibadaa a* ba eaeA boro a g o a o r a tio a .4 aaah ham 4 . aa th m a e b M a t o M a A fter darb Md b r a ll b r awa. aa tbroa«M .oa |f j«haef *<*doa <*wa iMMoaod bia UJI brfurr too ouMMittoo aad <ho h o a e a a d gtoU to dooM to b a U ay arm b r tora M a t raMMlWii ta IM Hgbtod laarpa a b l e l^dla Maalaa If. I daro My th a t May aeM , toaalag a a t a f M o aab mimdomo. Maald g b tr a lly toaaldrr U e a b a o a ladga Mo greoU eg wiM M o otal aMbiUua a b a a Majeg a a gra t aw a ay to ba rail raad aMB. aa,aatBlfy oBglaaara. a s d tot tow aa alaaaly a a May aaald to M a fhaa a lay o f ib a irU o t dawlaa iwa M r ladw t lua aBaanl paara. aad w baa Ma auMpaay to M Mo aiM aa og I aai MOtlaal I t « m > glaoB Ma aoM har n a . 4 My MaMury rar aoa mo n g b t Hof ora a d d afW r tka aaaM mm laboB ug bla I r a Maa a a a ‘ J I m ” PH y . I ky wbv ia BOW raaedwr a a ragtaa a a Iba d ia MtobrI Plato Cray, wtoi waa a daao- d a n l lattow biMoalf rwMar aa^ y ^ If yaa a a ra to hanw wby Mo lagto I lalara la Uboaad to a adll. go ooar to . tha M«wdag o a r a iag »aai»a M l after . I to M r worb to baoa i tta a t i a a T h r a tito aryar ra d la g a d l . ^ -------- ,4 i^o lar P>» l a h o f I w a d . arow a l V«y w w Mabad d | ah. r » i i « a M m tor bto p a to a r o sa d | r.^ irs ■ —•“ iw tM ^ * b to MirwMsa w o Bto p a a o a ro s a d 1 ^*bl 7 *Taa I I b r >Mlt tod a b a o a ^ y a d a y y ** ^ Iba w e t o w g r ta d «f tb r illtM rtda ta tba aab a i M gawd aa bad BOM T b a baM aad bora a a d raa m « i ^ ^ a , ■ i . laoM d a ta Mo ^ f»d to M . t o , .tow a b o r to ! T ^ m \'*!?***’* r * * * ‘* T ^ .* * ary r a a (M a bo lad a r .4 a a abd wa aoartoay a a d toirao — M a b B llotoa to aaaiit 1 w a a oa bto ra g ta r a t Utoa • * ^ f * * ^ aad bo iwto boa .ala Bria I’yoM a r ‘ rttwi tbata to gaaa baa g i to pay bar hig a Ihaartta ta a a a tow y • • ta ew- oM ar. Kaary bay betwaaa Brto a ad Ciaaalaad l u b td dyaa M m aa a baoa, 00 ad tba anotteo Iboy board tobd W bM M abtoM iw a a tag I t waa M air aMbiUua w baa tb a y to te Twratag ta itaBortadaadaat lo a c h . 3 : - ^ £ s S!IT“ s :;' *d 7 2 a A - M « B M r i M M a ear Van- dM to beaded M m a l b MU w tM M o iMdMi “ te 'b M a tn e M M o l» M y itto M a n laaerM M IMa yMMag Ma baU Uiba roorj otbar rarhlM a ragiaaar daaira o a a frw |a aatJ* railad dow a oa Ma r w n a l ' aad aabod to r i y l t o a M laga to tba •w y a r talrad r a t 1 imo aad torala ha waa laid ug tor by d a y a aw Ul dwalty ba a a a tot o a t a ia w a tbrr A Mito irahto r a a M a t toatoe m A c a a a Iba V a a d arbtll ryarlal a b to b hr baatod trmm Krta to O a r o taad abaat n a r a a r s ago T b r TaadarhtM yarty arA aod to Brio ahoat aaoa frsMt baf' tola Tbaro had haaa a dalay a t Poa hirb raato d by a bat t a a a a M o a a flaa . aad oboa Iba rg id a i ta a i b i f I r t o Y iadrrhiU waa graatty larwwMd a a r r tba iim o M a t oaa hwt T b a rail rawd w a r a a to bad u l i g r s y h i t a b r a t to a a y a rta to a d ra l ta a M of Ma Krta oagiaa to a a lU tg tootlte a b a waa aat ik ^ - ar. ■ aad a oMa a l Ibr Mroii af told to tot bar allda bad bora pwwin ad tbr raa a tow days totoas b a t a l tba laat waw la t (oaab Ptoatdawl M c K lalry te aiawly w lag fruM g n y aad Ma a ftor agarb »‘«oaaa J Ptaaeary waa laiia Ma a w f a l paiaa to bta bead to M laataa by M a a w sf g r Mites PtUa baw ba la rap id ly torosra I Ite y r o ^ # d i M m a by M r d ally mm mt a r a to bO toM a w dt.wtlao a r d l d - > Itba o r a a rtb iM ryra la T a b irto ro a rea d •d te a a a taral diwo«t.r. yrtam y l . peg- tea d ta s ta v Ira it ar>da aad utita. waia* artaall* barfuTM Ma a . <li ad M a a a a » a d iag aa itrr Mo bomo o f g fa- yrorta rarsa arr aw la r i tor i» i'gBa> to a a o M r y b a ia s t o d a l r l t ao I t o t B g a Ma oMaal WM»rii— of ftooi , liyrpay la to all iw aiaay b. aa la ■ ■■My a to ilQ iso f Mr .a .w r r b <0 dP gate to ig aad tto r r s o 'd a a t y |.. .«ls« Ibr rtddte a a d ta r o Ibr la M i BMho dr I) ww ai M isl t M# sd a lo a g trnmmmm m Ma „oto.i******** **** M a o x »lH «yw gia T> teab , _ -J I - 0—. t o ..-. ___ w b irb t r a g 0 0 I • • <1. as 4 .rai paw A m T m I Z * • • ' ^ • * * ' * hwt b . w a d t a | * \ * 7 * * * ^ * ‘* * - r - w i a l s a . t ..d P i 7 Jr;r:;f ^ 7 ::':;Lrhir:.-:te-±r •* Trdi;;^c,*n;. M a . t o . .v—. I MO w tor water aad laaoortioa T h a t I Tphtota a t M o M r to» taaalMaar jra s r t a l t e a g d M»»ogb i.ifard . t o o , ^ A d ttto hoobWt ow toWM aod rwra ad I a a a g r ta tbroo aotoiba. r»-atd oat 1 Many t aMB w b o M rs a a t a g a a aa- a a a o t aad Mhro bower r a d of AtdMa I fers C Itedy a a a >0 a n i a i raw IO iaaarb trowhb atoilid toss br i ~ 1 im stoag y a ta all osar sa d b redo Ma aato glao ua Ibo Labs abaro te-tay t e ^ to . b s la al Mo riio >4 Id adteo oa boar Id ttiM at M> tosao to a t Parte. U . t a t • 'a d >* A O taart t to Mo Mb all Mteb bod Ite Milao M arstar. Ptoa PUia r«Mr<wdl^ towaaw M tb r fasetaattea | w b lrb at V e i do? was W M ildit.l f s - | ftr Mllao ^ d K arrs aad) _ _____ _ ___ ___ _ rtito MWdr MO wo U ' - M m la f bte b n t rtda to Mo t a b wiM Poba 1 M drhahir raootog AMtabwM o a a , U ro r Itlfa aalVrd blM -- --------- all I \ \ T ? * * Marate Wtea taM Oadb Iby . W atorliM la g | toMtea Ho a a a ar wait feoMaa a a d aa awto teft babMd aad a tow aM aatra wglM -ysMa alld oat M r a ^ Ma Bno yarJL al a taiil* wid i r a b tyood. bat w b aa ba awiird Iboa |aartlow w llb a ptoar lra .b aboad ba yallad Mo M a d Ua w tdr uaaa ro 4 l. MMe OoaoM ta to d a a M PaioM rUlo II issZSKT. rni^’-rmk^Smk Mg r o g tde a a d e r t b __________________ lead dayut. VabdarMM a a a t wse 4 tbdP ba w a a to d ta a e e M m . W tM I mm ead b e a d . bag r iMtd aaiotwd Mo yiOild iB l b e n e . MirtiM la haoar why riado r M H w IM i i ^ tl o m m . ^ \ tto voo fwa a f rs% b t e e T w a a iig e r^ Mod M o yoaoM eu ed M e W d . Taub ig a y e d i o a l M w bo woo aioodlag la oa. abw waa bhaiM U yeata eli. ta UtoaavyM M» War ad Ibo tad. Wbod bo odilotod ba woo faw Mllaa a a a t od firto. oyua cbm - tag bwMa tm m M a wae b e |a a iai:rsad- . Wbed bo odlM M. MawMboe* ^ * l o t e loadlt ad e MlUwod aarfdaet aoa a d ^ d a I m w o . OMawtolr.1 o low o g a TMa ro ro •giB iiiiB . aow a rar. • a a M aay yoaie adtoe b* bad haaa die- ‘ d frwM M a Laho Mtars rraM i y«aP 0 Oga. mm T bto a ( a t oftar W * * *- fiM d o o t b f - l ^ ^ l i j b t o M t w btto t g f e b a P a w P a e t a n a triw b a r a a 4 g- htoH h t o o L oaTbvgi. rgfeCbrisatoM om A o ^ ‘ lidr Pba (i>aad.4a th o ^ *sr-.L.i; ..k'S: I arg n M o r '' Odd ' M a o r t a a g o tarae g r o M tl to yr^/% M d l • r a t a a a a o sof la to iM d lu r biMiM ‘ - • M a a ^ e i d t o d n a b t a o • aarataA ly aereotdcr a b - /Ivai targr eiUra w< g n ^ U M T s . tb a l e a r ataA ly aereotd c r a b - . loer aeore y e e r t l a . rwbeal b a a lib sd raael baaf. ywrbattd MBttoo MMI hd«a »«rrd gfuMiy igMMdai «g Me towa ed d a l _ toad May aab ritaMdp4la a taSd*ba.aTto totbdddiet. bed d M U r d diat o f g r a la b fralbaaad dMOto ta aadoahtou;) fha KTsru'\. 3 K e c n v b r t d e h e M O r t y . Mrs. K. 1 Maators. ot to r boaw ii oaitor. tad aM 4 Ur. Mtlaa Karstw aad PtUa to awao a ftor a g b ata of g r i g Its. A. B. U toaat. to tba UtUa *ama B * P V teow i*tor's a i d U y a a ^ toM I a a a a s ll to o tow dayw ------ bad plaati • I It. U M r Id d t y r l i a d lo bal fto b a a t grto II way to awalli rwrroaWd .* Ma rrg b U r bm ag MwartV HyiyoMiA Itoto Wte a fter r a r b wool Twuwf orilodi lo b t o u i a b r s o f i s r d M trr m m digral r a r r r a l Ihwwtoed e roiseuf .rwd. ogk*s o r wtbar aotabbl fau 4 to U> rsr*uudito SI'I ao Otottor how r . o a tto .Mtb tary to . 0 0 b r o o W a .ti to r i g r i v o a d d If £ r ^ t o r j r s . t ^ u f .jaiM . 4or«b r> T a i U . haoBOM tCry . r y t o , tto jirydoirydo aadad dtailaootailaaa oars.ars. «ryry g j a d a « g t o t dtgaato ia^ aad asrry f m u (N m A WARNING NOTEI Backache strikes you at any time-comes when you least e.\|)ect it-comes as a warning note from theT\klncys“Suiklen twinges of pain-Sudden twitches-Sudden aches-The Kid­ neys chuse it all-Thcy cr\' for heIj)--Heed-the warning-Go to their aid-Go c(|uip))cd to help them'-There is one sure remedy, it’s endorsed by people you know-by people here at home. Doan’s Kidney Pills — CURE-— A batl bark, a lame, a weak, an acbtng back. Not a single .'symptom in alT tbr calendar of Kidney Ills Doan's Kidney Pills will not relieve promptly and cure more quickly than any other Kidney remedy. Doan’s Kidney Pills g ^ C U R E — to Diabetes, all Urinary and Bladder troubles, retention of the Urine, infrequent or too frequent Urinary discharges, all dan­ gerous bladder and Kidney conditions which, if neglected, lead to that dread destroyer, Bright's Disease. DUNKIRK TESTIMONY. r 'LEOPARD STREET. M r .G e w f f e lle i n p e t c f i 4 o f b i b L c o f ig r d Nrewt,rew ibTay «e . '*1 luuia lao a mM dOgee o e s s a c f o M a y H t, e . b d t a c f o M a y k id n e y s , p a in* in a iy b b c k bad- w n a M - noyad.M itli i r r e f t t U r b c t i a n g f d t o l n d e •rorelKHn.^ My nother wtm w i Mge ■* Frrdonig k«d utod Dcan'i Kidaes Pille •rd proMonaegd rht«i the moet elective ■ u e c d . I o b t a i a a d p r o m p t a n d p o m tiv c t v lief a n d I h a v e n o h a e ilb B c T iarccoM im e n d - i ^ them to MijroMa SWAN 3 TREET. M r . E d w v d J . l e w y o l d t t S w i lib M u * . eay i; “ I « rm e» »b bteF< f e r grmdibg aebiag crald hardly d a aap dratkiiag lor alhbrp twinget would catch oie over Abe hipe. I woccplaaltre 'till they ceaeod to hove «RM e M I t i o t h o b o c k o s d d o l y kid. « e « f m y ktd o o y O . w o c c p l a a l t r e 'till th e y cee •y ed o c t. I w o e i a o om y • b e a J to go to Mooroe'e drug get 0 0 0 0 's K id n e y Pille. 1 d id ■od them prompt oad eflective oww rebel. Tho tra«hi« eoo«t <• fivigg o dbtoppMued.\ central AVENUE. •hiVi' Mi»i A n te Weteiag. No. #tV Cootral see.. ttcMOgTspher, igy*: **■ foaod greot 7f (romnho OM of I W t Kidaey PiUo idaey F which I woe odvieod to prec«re from MonnM’o dreg etore byoo BcqimiolOMo. I felt very hod from horktoche oad hood- ocbee oad it teeiited ao if I woo leodod down with longoer, which I fek awat is the meraiog. i did nod woe D oom ’ s Kidoey PiiU very refoUfiy bwt they boaiohod tho ochiM u d laweMcoo in my bock oad 1 did sol e n lrr soy mocofmn hoodackee aad WMpoaooaaod q l ■aae eaedgy.\ O0C what you ask for. Oat D0 AN*5. Don’t accept sotiMthliiK **)«at as soqfl.*' Moat dntggi»U ten Doan’a Kidney Pills isiid wiU Ktve you what you call for. 5om« may endeavor to aubatitute an article they make more profit on. InaLst on having thf genuine- Price 50 centa^ Manufactured by Foater-nUbum Cow, Biallela« N. aw wulfmmu ^ i. 4to ter:,

xml | txt