OCR Interpretation


Dunkirk evening observer. (Dunkirk, N.Y.) 1889-1901, March 04, 1901, Image 1

Image and text provided by Dunkirk Free Library

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn93063775/1901-03-04/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
'PWOMT fiv* «p MhrMtiliM b*- U cw M yon ouuk M bm arifiMl. Tit lMn*r toioUow th* crowd thua boiwHrtly oat of tiM pcocooaioa. Dunkirk Evening Observer A DvutTTamoofliaiwrMaMt Jb K m m U w hm4 W tO» rilowi; J mq •OvwtinaMMs* waick te iko ruho—• iMf, kMd )MrM)ria U m tmt of ilMpiO> Y O L X X X X I I L D U N K I R K N . T . , M O N D A Y . M A K ( 'H 4 , 1901. NO. 19. -Nwiffil In nil d e p n r t a e n u have Gontbcr’s Dry Goods Store. H a v ing tp e a t a woek in ■ New York b a y in g Sprm g G o o d s , w s are now prepared to tbow t h e ladies of D o n k irk aa d v io n ity th e m o st beaati- fol biM of D r y G o o d s ever show n in D o a lork. W o rds vUJ n o t describe their beaaty, so we invite yon all to com e in a a d we will be pleased to show them . W e bay direct from the im p o rters aa d m a n a factarors. an d sell at low prices. E a a m ise m y stock, com ­ pare stylos aa d prices. 60 E . J. GUNTHER, 134 Ceiier Street. Cd«A mm4 Ome Price, mctkal itont Sktdw. ... ........ .. II « « . < .- . B Umm m tmmitmtm fewwa SNMrtr sn5ii,irt2’23rw5^ PKAXK OUnaiBHtG. T r y i T c S n o f Royal Arms J a v a . n d Mocha Coffee.. Th« m o lt deliclotje partof aiTOod meal. L CFltzcr, Jr, 405 LKW ST. ISWDRN INTO OFHd. WB KBBP BOTH Wtsitn iid loie lalieii iDtais. W e can saiady yoa an d yoa pay a fiir p a c e only an d g r t | « v t r r i f t f y w t e f yoa call for. BALL & WILKES. XI4 CENTRAL AVE LAST DAY O F m E S S . P m -IU bs H ms Apprseriattes KlUtd-HoMM !■ Sataiaa an Wfiit FMskkif Up Werk. | WASMISUTUS. rwa « .- S m » tmm mmtktmtm wwo nw > M Sa aVtam SUa mmrmimt w O mi lOat OaSy apaMsS Tte4lar«MlM «l irrtgaH— at arM la tSa wMtl M a m I m a» Of Mr MsSry **T c * * 2 2 «<«wa»e> pkm tmT %Sa ^W«a*a* Budtks km aaaU M *aaa «0a USa bai 1*4 *> la ^ alaat ika mtmmm saS tka ra^wrt waa asweeS la Warraa iWaalSHwsix Saal •.•aWS) eeSHuleaew is Di| wwa Ai Aia C^alar i S m Hami taak iSa S y la Ma i Marwlaaeia la kili iSa > i H m Alai illiiliS to aaa ratoaOiwlka l^iaM a a AI MS a to A lla ir> Ctotor wto tolklaa tka H«a«« aaS karOaaa kM to , A m is Mr Walli^toa i H m H4l aartoS ika* Ikay kaS Saif aaS aato laikiHtot ka toa r w A a to^tojto^ikal^^^kad mmm frT*i II r T r u ^ v ^ to M O *^iS a i** Tkm New G o ldoa W b ito P a t e n t lao b ^ n ad d e d I * t o to owr B e s t B r s m h of Floor. I t ii N O T E X . ^ Queen Bee. atoiaa*toflSly l Itokato tm la Ml WatttMlaa rrOaraa aaaSSaaaaaaaatoto aaOtol, to U a to-tStorSaa aa «raal lOa* •allto ^ lB a V j^ toa karSljr ka kaaaS to to aa eetotoei weeaeary a# lOa Weaa ary aaS af AMaaaay «laar to ka AMar- aay Oaairal at OaaaM n a na n aMS a ler* aatokaa at artoy aaS aaay stotow r l r j s s C E L L E D by s s y F loor m Dosilnrk to-dsy. j •iT* ***^*!li5 s iar » ^ W e co o tin a e to keep the relasbis R o b Roy.Crw sm «aato aiia a at ratiat/^ of W h e a t, Splsndad, etc., oil p r o n p t l y deh v s r e d . taT!y!!iL2iZtolM«^^2a!ato C i L G. P. Saunders, . T bu l f h o s i 114 r . D U N K I R K . N . Y. Go! Go! Lumbago Go! Pertiem Oil. The New Arrivals Fron Qrand Rapids, For TUs Week Include F l a c i s Mtad C o l o o l a l R o c k a r s . T h a n e w P r a l r l a O rasM R a c k a r s . F i l t e r l e e D l n i i « T n b t e s . R o i m d , T n b l w $ l n ; i l U k e t a i i y > o r ; ip a r t o r ^ i w e . A t e r i < H f i e : o f |M e d l i N n > r l o a d S l d t b o n r i U . A l s o > n u m b e r o f ^ o a k ^ M l o f l i i t r u . CHA 8 . EHLERS & CO., Dmmklrk*» L t g e t t Fnrmitmre Stans, 4 0 0 C e n t r a l A v m m n . toktoTto^^ttorkTV ptoyaaa ap^^atoaS tka atoto aaar tka aaatra r a l r ^ ^ £ 2 atoa eeklee**H*^l2tT*^Ar IHto OylOa waaaa alaakWl lt:ll ka toa k t o S ***UtoalMr^l<Ntdatoaa'* arto wMk aa-apMkar (laaa at ^Mapl- **(2w fartOar* parultoleto aaS Vlaa flieSlal SaaaaraU• adSrato aaa Ika ^ pot* I to «««a Nawaa. ^JtASaiSUTt^. Marak I a i a t ^ '*rtoto*ir22aak to t wHkaat arttao at aay Mad to SMraaarS At tkat kaar a farikar tla^rawaaat aatkaONtooaS Bartoar MC a>M i*- ynrwd SariiW «lapaO». Tka Sitograitoiat waa aaar tka aeredeaal fnr Irrlottoa «f toW laada. Tka anotwaara raaart aa tka aapiS tloaa at SaSMa. iW laataa aad at. IN NEW PLACE BOEK ACTIVE C ip t a r i d Iritltli H t r e l a t e A r s I t r t e r f s r b u t e l b l t e l r W - M l U o t t f tnppM ei. far r a a ta a H k t 'r a M .l _ SOMBBser, Saaik AMaa. Maaak A —A Brlitok patoal at aaaaa Maa baad BMakaaar. k avias akaaaad hla kaaa a t topiMii to Ptort BUaaSatk aa. |d 1^^ ** b *7 i u \ ?** i Itni a I S B | tl hiSltoiton tkat Ow ‘loawMiisi g j y latortto. y k^tm B r ^ a ^ M'Kinleyand Roosevelt Toot Oath ^fore Great Crowd. iuifiral Address Was Delivered Dirisf a Lirit Riiistors-Presideit ToKhes All the Issies of the Day. IBT resusH B B A rs a a s i W A S H IN G T O N . Mktcli At i s M Vica-I*i«ai4atot Koaaavoh aacortad by tba Naw Y etb Mala t t o ^ toft tba W b e a N at Ai IS:SS Iba P s tiiS n a l t aacarl alanad I m tba CatoMol. At le a* iBa V a t P iastdasi raarbaS iba Capitol aaS aetatad tba abU taem . At 11 SS Iba b a s e s f Iba r t t n d i a f i aacett taacb te Bto CayMol. At 11 «e Iba PiastBaal ttappad ttaei bia camawa a t tba Capru I Utoa pfocaeded la tb a f r a a id a a t a feaoi la a < a bJlA. At I t «k A h f b l ibotoai bauui. At I p. a. tba F n a td a a l Mnttad Iraoi tba aeai treat of Iba capMal wbara ba wUl laka iba a a lb af At I I • tka F r a a 4 a e i toob tba aaih a a d kagna tba dabaary at bw •ddiaan, a ‘« -- ------- M asurk l b t iaitolM lia« Ika Pm if t e e b a id iad kia apaacb nad tba caawd dneatned. At t t k tba gaatatal tasa g a ta l p a n d a with iba P raaidtai aad party M l Iba Capital M Iba WbMa H a a a a aadi r a kaaay ika war. 4U m kad Uagwa le M i ab a a l tba UaM Iba Ptaaidaat t patty cesto opoa Iba platlacai F taatdaai IfcK talay baiaf lacottad la kia Mat bto aaalk na aaibtalU . It wot a itta l aett af a M a w ir. apnabW d web a law Maall k tilitoaaa - - escrapwit^ctoMewmih^iu pfGvig,citTtt y did aat laaaa. Tba afasM a u ceeld a a l laaaae Iba s m s a t '‘i-ry a ktdot af tba i i t a e ibitaa- Mm. tlcK ialay rawtowtod aa tba M wkOa Iba P ratidaal wna lahiea Iba aaib bat wbaa ba bagaa 4ab«« aba latirad t a |ka ebatobat af tb a S a p tam a C a a tt. Tba aar v a a t aiVM ^ II m asceatoa kad ftwaaa le a a e s b 1st M faagtk nad Dr. Ibrbay kdvtnnd ibai tba abaald | o bnoto. AB kotof mat aba waa dn a a e la tb a anacetiaa. D a n a g tba d y io f b e e n a f iba M • a a a ibaa le e bdla, aaM s i wbMb tba aaaml. la a d t y . c in l aed h lcE ielaf’t M e e taia l s d d t i i i waa aa M lawn w X . a , k . « t o . S t o . k a r I. l■A\totoa*wto^ay>^to|y - V | * l w ^ k e t o n r^S a w M!atoW a ^ u S L i \ i “ to kto iiStoattoiaiHaa U ^ 'l L ^ ^ t o t o * ^ Sll toawto «aaa* at Ika laaa SaoNaSaa la aar lay totalaf. wleeleetol Ula iaSoalttoa tail tka aaa- a r 12^24 2L!r^*p.s2 w e e « B B ^ a ? * t \ a 2 I t o * ptoMaati ~ a d g ^ warkaiiatltoatototo'iltoH Oar StaiitoSid praSaato kawaiaa. a n mrnmmin to laJaroa ^aar (rwafal aakato ky kraaSrr to a a r r tol raW Tka M lUaal raaStot a t laoa hns far to aatol aan kaaa aaaaatoS Wkn|. aar rwaaito aatalSUaS to i raatlnataa Moata to a ar caodHtoa to a a a aatoy to aaaawdky f raat p u apiilty la^ totol a i t o raMiloM Maaay la paklto as^ a d to w * Wllto tka totoftoto Salara^paa tka akiMto aad Ika Mto af ap- p apHalitoa. tka aMrlala at tka raota- Mat Saparaaaata ara ranpoeathto (to kaaato aad M tkfnl tlakarr w i. aad H Miaald ka Ikair aaaMaal tora la aatod js r '3 S 3 i s : “2.‘i: aakSa itoplayaitoI Tkaar ikantS ka taadtonaalal ra^atoilaa aad to arlgtanl ■nprapriiHaai aad tka aaiaat fnaai t*toa«ataal ratooaai. BunnnMtwi Wnr. Paar M a n n e a wa atoad aa tb r krlnk a t war witkaat Iba paapla kaaw lap parti. It SM all tkat ta kaaar aaaM ba daaa to awdd tba war. wttkaai avail It hatoaa iaavita aad Bw tiaprpaa at lia Siai i kyalai dtkaat parly dtalataa, pravl ta aatoatpatioa a t tba citoto aad aiattaa to waat H. h ^ e a w ^ T ^ f ta It woaM ba SW tkaaaak ika itarem It to taa ana- iMtr f i I al artoaS at awarietal^ tba pakBawm Wtaa atow M to woltotoae. to toataw to to Ml aad tatoktal ak Skrane kaarta aad katatal haala aaa aaaSad. aaS tartoaiiily wahaaa tk a a ta aaaaa part at aar kM irat caaaww « a ato raantoaS Staktaa aa p J b J L gaitataenaaaw a lrasartow ^ a d h ) tka w a redlSU Tba*eW dtotareae? to* t^ ^ l ^ ^ S t a ^ t t o y p awaljtatoe ^ aad Iba p l ^ Spring Hats Our line of Hats for 5fMlnf wonr I b now 0 ^ l o r I n s p B c t l o n . Are you particular about your hat? Want •onwthing extra largo or antra small? 5otno- thlng vary nobby or rathor modate? Plate or tency? Any s p o ^ colorf Sotne vory swoll Blocks In tbs straight brim Alpine In new colorIngB, haie. stael, tobacco. In wide and narrow brlmo. ThcHawarA ThcFfctiiatKclbbIc. The Itssanrc, i n i a B m lb be iHpecite By Yd*. ri?y US p o i t YOUR s p r i n g m a t . Gloves. Our Spring etylm hava arrivod. Wo teiva ovary nour shado In slack. Our OtevoB art up-te-data. Every Qlova It ruaraatasd. Conaa and sat our aaaortmont aad yaa wW hovaaotroubloteflndlagoAact^ what yau waaK. W .l.m r F - ttt 7 S C m inlta. at. Dtalruto to M h m a rnttf. MU « to Mpk p w w w W e w A i a pnw*> aUl Ml to M totok an* tar tntarr paMttaal ■nupta* tork pdtotoM nad ptonuiy ItotoAtny ytototaT 2Mto2to^ ** dik* to'*^llto‘*7k - I r I I ^ ' s t o ^ r ^ o 7 Jbm WMsTd* •naSdnaMlatkaakOMpdf aar pn.. _ to Mito wtaMr n ad tar torlltaMton tk* ' ‘ ’ I l■■kto^ n tnnUap apna Uwwi ■w t o ton pnnpta latnintait tn not kaan. tob*lhMrtav* fto H Mto whniaim Wny pn aad ib*y to mlitekna nad a i t ^ y tb i , . w Mtot wp. Into «■* owa * y < a t (na4 * ^ . y *^ SkSiJy *to — ---- Oar tagat nOiM ^ w m a M t ^ J m M ii wttTJtoStaTeBdXlItowkT'\' ledW toetw a a Anknrttottow . t o t •ftar, wW tba batUn dwananttat Btawi ts eitalaltonr nay nrw Mtato wbtob w apdnvalrrnaM ilt aad la lk« S n r n f OaS win “tabn naw toaky U m h a m a a d t ^ t h n k M n d a at frtod«to ‘ Ata«D|towKow«»ld * - '*bto “ j Inventory Barifains In taking inventoiy we have dis­ covered a good many choice odds and ends that we will close out at almost any price. We have established an Inventory Table. Do not miss it for it certainly holds something that will please you, and the ^rice will be very low. Jo s e p h Nelson & Co., 106-112 Cpntrai Avs. 1 Am Prepared to fatatob tW ararrM dMMt** a a d latoM co|a«- win Papirs. I wttoM b* pl*aaad la •bow ib rto to Aaybody YILUAIT.WEST. WEST J^KNICHT, leegb ate Dremte LMador,ate Bateirw* Sapplii. G^ctonm Billdiii SASH AND DOORS. u m Mid Y atd, (Its M o cks la M af Niehal P lata X>apoc T B L B P H O N B St B. k opao whtob w* ba«« H C2 ^ A huory; t dciicfooi JeHy Daamnl “>*tBiiUy. b>aad haa^ toda. 2 i ! X t k ^ f a a a 4 hkve tbs following flaVOTS; wild chcrfy, fk^lbcfTy, tl T ryphosa. ta2U2ta2L* TkJS22i2 J224i2? ‘**” 7’. finglkb pooch, tbsny wine, port wias, Bot a»u w* not toaSa kotkpf. kw tk* to- M a d t i t B W toe. «atoaw|aiiMt toa^^iadi^aat thoM woj 2lr'2r' jj Jat^Bod M^ bs Coffoo—Nodufig Iths k. Try (T AHRENS A SON.

xml | txt