OCR Interpretation


La Gazzetta di Syracuse. (Syracuse, N.Y.) 1906-????, November 03, 1950, Image 5

Image and text provided by Syracuse University

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83045207/1950-11-03/ed-1/seq-5/


Thumbnail for 5
'..;«>;’v'\ \ : V Pagina Mo. 5 LA GAZZETTA DI SYRACUSE 7 Syracuse, N. Y. — Venerdì, 3 Novembre,! 950 j g i o t n o c 7 r i m a s e r o f e r i t e s c o n t r o è a v v e Cinque Morti in u$p S c o n t r o f r a P o l i z i a e j q u a n d o la p o l i z i a si è sc o r i - n i e i p a h t à .li l' o r e e a t u d o p o R o s s i n e l B r < X S t l e * ' t r a t a c o n u n a b a n d a a r m a t a c h e la b a n d a a n n a t a a v e v a C u r i i t b a » B r a s i l e - C i n q u e d e s c r i t t a u f f i . - i a l m c n l e c o m e « l a m i n o r t i i e r s - , 'f a t t o r i e di lic r M , n ‘? > u r o n o lic c i o l ' a l t r o c o m p o s t a d i c o n u m i s a h L-> c u . n a g n a nulo nella ma L A P E N A D I JgrO S T E : ninnale ilei settore ovest ili Questo provvedimento nrctt pena ili morte è stata.aM i- -3 E ’ A B O L I T A IH ' 1». -r i i n o ha d e c i s o di abolire t t il .settore occidentale eli ta a seconda della èostft B E R L I N O rrm m m m ifm m A i w s x T a B M s a t jm a jB m B m m m m A m m OTATE 4 H a U « b > 'itone q i !u d i . * h p r o . ' e b . > ] * s . t x p e r c e s t i r e l e c e ' ^ t E r j t m t e l a c e r i c i d i T e s o r i e r e d e l l a C o n t e a - T a t t i g l i e l e t t o r i d i r a z z a I t a l i a n e , r e s i d e n t i n e l l a C i t t à e n e h a C o n t e a » s o n o n e l d o v e r e d i v o t a r e p e r l u i , p e r c h è è M e r i t e v o l e . I l C a n d i d a t o D e m o c r a t i c o a T e s o r i e r e d e l l a C o n t e a ANTHONY SMITH N e l g i o r n o delle elezio n i t u t t i i cittad in i sono c h ia m a ti a com p iere v in loro d o v e r e : V o t a r e . V o t a r e p e r il c a n d i d a t o d a loro p r e f e r it o . G ii e le tto r i di ra z z a ita lia n a devono se n tirsi 0 rgoglioii d i v e d e r e i n o m i dei c it t a d i n i d i ra z z a ita l ia n a n e 1 ‘ schede p o litich e , i l p o p o lare e b r a v o av v o c a to A n th o n y F m ith è il c a n d id a to d e m o c r a t 'c o p e r T e s o r iere d e ll a C o n tea d i O n o n O d a g a , c a r i c a d i u n a c e r t a im p o r tan z a che richie­ d e ab ilità, c o ltu r a ed in te llig e n z a p e r essere c o p e r ta ben e . . -\ A n th o n y S m ith , c h e d a a n n i e s e r c ita con o n e s tà e d e c o r o la professione d i A v v o c a to* h a tu t t e le q u a l i t à m o r a li e p r o f e s ­ sio n a li p e r ben co p r ir e la c a r i c a di T e s o r ie r e d e lla C o n tea. T u tti &Ii e l e t t o r i d i r a z z a d o v r e b b e r o v o tare p e r lu i. P o l i t i c a i A d v e r t i s c Politicai Advertising Politicai Advertising VOTATE Per La Rielezione a Senatore DI H E R B E R T H . L E H M A N DIFENSORE DEL POPOLO, AMICO DELLTTALIA E DEGLI ITALIANI. IL SUO RECORD RIMANE in e g u a g l i a t o Ecco perché dovete votare per la riele­ zione dì Herbert H. Lehman • Ecco cjbe cosa ha fatto Herbert H* Lehman: Quale capo della U N R A Herbert H Lhtntan ha salvato migliaia di bambini italiani ammilati, avidi e malnutriti Ha lottato» per fare ammettere negli Stati Uniti migliaia di rifugiati e persone disperle in Italia- Sta completando la sua vittoria per lo invio di Ulteriori «occorsi aH’ltalia anchu dopo fa scadenza poi 1952 del Marshall Piani­ sta tuttora lottando per la riforma del­ le leggi di iminigrizione perchè sia permes­ so agli Italiani di venire liberamente n.gli Stati Uniti. HERBERT H- Herbert H- Lehman è il campione del popolo- il difensore dei suoi diritti- E* un uomo che ha porta­ to al Senato h sua saggezza e la sua grande esperienza di cittadino» di gover­ natore, di senatore e di giurista- Votate il 7 Novembre per la rielezione a Se­ natore di HERBERT M LEHMAN. V ' j -• » «- I t a l o - À i l i c r i c a n f k - m o c r a t i c C o i i u m i t e e fo r t h è r t - e k - c t i o n o f H e r b e r t L e h m a n * l la pena i marie nei tre setto-iBerlino alla pari coi^ la Ger* /.ione Federale, adottata più Ik*rlino - - Il e o n ^ 'i o eo- tori (K*ci ieiital-* \mania Occidentale dove la di un aifiia fa. 7 '* rfJ vJ • W «f - -r A** * . ,\ ’* Plasticai, LiBg'Waariag ';,V-tW ' I ' ' *' \ ' V 7-AtiÒ ^mLuI 1^11* «sbttaatfsrfcsfa will-ksiwi Makirt e Wsar fuN’fsùlsaad mmhìi etyfsftt «Mi .. • l psj! mg g|WBB, 'WiIm *• « va jwmws 'HawqwaL wrwRBia «1hhIm. S I i m S Y t H 1 0 V i , j ; * » tdtmrJi D*mm»imn $tm t «he •4 ÌM|. C 0 WI&Y BOOTI I V; ’ . - ? & a f 4% ***• - 1 Sts'9 .« t e d i i 12 mi B * * « ♦ Iwwl ^rvW^BW^^rs J BN» p •* Rl^Pa WmjNma IumÉ1 \ ■ i wVWmWt. 1WWi WmNmp raPRBfc ' ■ Kit *aanha \ÒD*t9nÌdkt'$SDt*> ■* . i\ - 'U t f V i& * ■ * \ l i : ; JM ■ 7 ■ ri .f i É:^ ' * * * a V.i •* * « .• V.- n 4, t >? Wi4> m loy*’ Re?. * 9 ” Qiifted Listd Satin Twill Bomber Jackets •mw. wW, Mtw! Alt la p lavi ft suanfa «a,I n ’ ■smaar *Kk«ts Hfce Hmm«. And mstlMr arili ma- pcWk I«* tfcsy’t# l*w prie*! HsNéeèwly ‘ ‘ ‘ . «ViN aridi 100 % «- pe^eeaeelsdt aeel epu^keel Ihalag. ICaWsd cmffe ■ ési ^A ì Lààmr aùyt2m » e w w m n ami sfgw ivg « w iip i UUMili emsiyBaua i^Lm « « ì u •mssiv «raivfe irtinraii| ‘jraWg w* («■..SiiMlteK. t M. M Y f M S IM I ra*W«U f eo M m e v u M K s . SOwif tàtèàff iwsbe ilMt «IN n d b rumi W t k AÉt «tutte «r«Mb i M m * Ar». Arami. .SMiKt. BUm, Buwm. Oreem^lleMMi. mm I.Mr ia jf' *•! »S m >* - p ■ 4 « . V -Vi '■dMÌ Jfe loy*’ n i Sala! e ’ V * ' ' 1 m AmaralMR É&ÌÈfÉeÈéMliÉK&SÈ~~i~-^ ' •• *- * ‘ NiH#a« rsagiag <« ILSI fa ihltfl I T k h grsNp CM ritts e f sH teertW talem f I m v s t Vitti ÀlwAiei imemb hmeb. Kveìy p ir km i wrMfit «ad is Nmadi Tìw BLmsÙ^ tmmm- ■mùMmiÌMf ^mÌÌÉ 1 •M^WB M%M^B BMi MraR Ijl^Y H m «rsreiiHi «r ws«r mf tm u fttaee.- Siisi i ta IO. :*r«‘*ÌSh'b? *4*': M EémÀré* DéwMmn tUrné : 1 ■ ' , ,i (»'■ I ,, ##-* —J n y* U-y MEN'S SANFONZEDPAJAMAS ‘ O .»• - * - £ , ■ - 4 ' Smnfsrisù sud mìN HuMmS p mfSewss If parfatf, ttJMI eKf hifii cssNt IweedcMh! f t l «it tur — m j k a m i ^fMdYjÌMpiiia esmfmrt. C*«t mmd . • aBuA^Uuf uBMlrar- ■•fyi** • * t IR • IflK llrv afV^OTà* . ffMÀ t«d. ■ ■ . './v^raMI Mel’<<t 4 S Cettea Flipl. Pajemu W iff ISttM flmmnel mmjmpm HMt MM brm In ti* <sU wMriiemf CriitìM middy _ _ . HtyiS» * ,. hi stripsd merttmms, Sfiùf • B— \ ^ 1 3 l»Ì«Ms sllaw aM«kmtf. 7 « 1 7 A - > ' i x- 'V '-v. !• -. L. ‘ A'** fÌ« É 4 A m J « # # É, a n»

xml | txt