OCR Interpretation


Dziennik dla wszystkich = Polish everybody's daily. volume (Buffalo, N.Y.) 1907-1957, May 25, 1927, Image 3

Image and text provided by Polish Genealogical Society of New York State

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83045091/1927-05-25/ed-1/seq-3/


Thumbnail for 3
. t ' \bZlENNIK DLA WSZYSTKICH\ . 25-g0° MAJA, 1927. VA ws 1 Bardzo Mato |- Closowalo w Lackawannie Obywatele Oglosili Sig Z a Projektem Nowej Stacyi i Boiskiem ' Obywatele w - Lackawannie pod- czas specyalnego glosowania zgodzi- li sig na budowge nowej stroy stra- t Zakéw przy South Park Avenue i ' na plan pobudowania boiska zabawy dla dzieci. Bardzo malo obywateli brato udzial w glosowaniu. Nowa stacysa stanie kosztem sumy $50,000, Boisko stanig za take samg . sumg. Misjsco boiska szabawy jesz- eze nie wybrano. 0C Obecna stracyn stragakow - przy Victory avenue bedzio zamknieta skoro nowa staoya bedzie gotown do ugytku, Wazystkich glosow padlo ARTE \ Grupa numer 2437 Zwigzcku Na- rodowego Polskiego noszacq 11de \Artheo\ urzqdza instalacje dnir 5 czerwoa. Nazwa grupy jest to w ermniejszeniu \Teatr - Artystyezny\ oznnezajmoy wlagnic: io ta grupa szezegolnio zajmujo sig ksztatceniem w kierunku dramatu w ogéle te- } atralnego gycia. Jest to pomyst mlo dzicty polskic) ideatami pie- kna i kochajqcej sztuke i literature nie dla mamony, leez dla dramatu picknego i pisma, W ten sposoh ta- lent ktory dotychezas nio mial spo- sobu do rozwinigcia ma wspanialy sposobnoéd ksztalcenia sig w grupie sympatyomych ludzi. . Mlodzie} przowazinio sklada sig z polakéw tu rodzonych leos zawsze utrzymujgeych jaryld polski. . Sq ezlonkowie znanego polskiego Kéotka da i épiewaezych klubow. . Z wiclkq rozpoczyna sig nadzisjq ta grupa i s czasem utworsy josz- czo teatr nowy artystyeny nie pro- fesjonalno sztuld odegrane dla wiel- kiego Boga-dolara tylko dla drama- tu i pigkna pisma. §q to nadzieje wielkie, leoz spodziewad siq nalely ite Polacy rozpoznajy Uobro tego postepu i popicrad bedg mlodzic stlowami zachety nie drwinkami, jak \tri w goble wymySlajq, ngcby po- plany i eniecheci6 sily preyszle) PolskoSci Zragad najle- psze chgci jest latwo i kakdy glu- piec potrafi, leez jedno slowo dohre od inteligentnej osoby zawszo wic- lo dobroci zasicje a mlodzick two- rzy cuda. . Spodzlewad nalesy sig #0 jedno- glogne poparcie i wiclka liezba lu- dzi ktérzy to mlodzie# polskq co to Latwo jest nauczye idealnej & regularnosci! + Jak Iatwem 'Jest do- aoc s _, prowadrié nerk l M régularnego, codrienne- fro 1 naturainego unkeJonowanial Odro- bina wapna-a resztq zrobl Natura sama, Nie zatywal ostrych i tworrgeych prz Z ® awycrojenie - drodkow przeczyszczajqeych, anl tek nlo zatywal osla« 'blafgeych soll, Wet od crasu do crasu maly \_ waplenny oplatek i obefdriesz sig bez tych Ickarstw, Wapno nczy» srera rownlet krew 1 wygladza cerq jak gaden kosmetyk nie Jest w' stanic, Czyste wap» no utrzymuje cig zaw» aie w dobre hitmorze, F 62s Sprobujcie! Pleclodniowa proba przckona was zu« pelnle o potrzeble wapna y waszym | sku. tecznych korzySciach odnlcsionych z tych mailych oplathow. Wasz aptckurg ina ja w znpaslie-p o dzlesi¢d centow. Lub © domowego rozmiaru, Seat STUARTS Literackiego, Klubu Jozefa Konra- | \. to zykle ci myélgcy najwigcej mo-. PRZEMAWIAJAC kluble Lions, w Nowym Yorku, dr.. W. w Armistead Gills, emeryt marynarskie) Stanow Zjednoczo- nych, w ostrych slowach potepit przestarzale metody leczenia 'w szpitalach marynarki.. Oéwiladezy! on, to te metody glownie przyczry- nily sig do tego, if w roku 1926 koszt leczenia chorych marynarzy wynidst $3,131,696. niby na nio marnowala sig, choe widzied niech odwiedzi, nas w wieezbr instalacji w Domu Polskim dunia 5-go czerwea. Jui tez teraz opowladajgo o poro- gramie niejednemu Fazli zakrecify sig w olu. Dusza polska jest wra- gliwa a pigkno chociazby ubogie za- wsze uznanie otrzyma z szacunkiem. Prosimy dlaego wazystkich sym- patykéw na ten wicczorek i zape- wniamy zadowolenia jakiego nie do- znano dotychezas. \Ipszeze Polska nio zgingla poki my 2yjemy\. Garstka mala jest jeszcze, ale haslo rozpowszechni sig wkrotce. Przyjdfcie i zobaczcie a ocenicie staranie grupy. Iza Mikuszewska, Koresp. Feliks Mazo Powedrowal Do Kfifl Wezoraj Wspolnik Oszusta Jézefal Bo- lewskiego Ukarany Przez Sedziego Hinkley Foliz Mazola, lat 24, z Brooklyna, odeslany zostat do wigzienia 'stano- wego w Auburn na eztery lata przex sedzicgo Hinkley wezoraj. < Mazola przyznal sig do winy wielkiej kra- dzieky. . © Mazola byl wspoinikiem Jézefa Bolewskiego z Utica, ktéry w zesz- lym tygodniu odeslany gostal do wigzienia na cale Zycie na mocy pri wa Baumesa. Oskarzenfie opiewalo, £6 Mazola dzialat w porozumieniu sig z Bolew- skim,, ktory oszukal swojg Zong, Anielg Lewandowsko z sumy $18.000, Lewandowska bedgoe wdowa poélubi- In Bolewsldego. Po drodze do miasta New York, w czasie poslubnej Bolew- ski wyszed} z wagonu gdy zajecha- no do Utica, Okazalo sig, %o Bolew- ski ucick} z pienigdfmi, ktore otrzy- mal, Za Bolewskim srzukano kilka lat. 7, DUNKIRK Jim . Pisaliémy *e kompania kolejowa Erio R, R. dala zaméwienie ng 25 no wyoh lokomotyw, ktére zostang wy- kollczone w fabryce Brooks Locomo tive Wks. Do tego zaméwienia nade slano jeszeze zaméwienio od kompa nii Delaware Lacknwanna and We- stem R. R. na pil§ nowych lokomo- tyw najnowszego typu. Z tymi zamé wieniami obecnie na rgku, snajduje sig do wykoflczenia 63 lokomotyw. Kompania kolejowa N. Y. Central dala zaméwieni¢ na 65 t. zw. \loco- motive tenders\ ktére obccnie ( sg prawle na wykofczeniu, Wm. Wendt, lat 37, z pn. 775 ul. Deer, nio bedzie w stanie operowad automobilem przez dlugszy czas, - Praynal siq do winy operowania sa vs . mochodem w stanio pijanym. Wendt zostal aresztowany przea policyanta E . | George nle. W nlem bowlem ukaza6 slg mote ° wasze nazwleko, Je€ll tak, to Id#cle x tem , ogloszeniem do WaszeJ grosernl, a za nle dostanlecle Gprobujele Dzié Worek, Polublcle Jq LIBERTY MAKA JEST TUCIECHA Uzywajole mgkg UP and UP na paje Wyrablana Przcz Urban Milling Co. BUFFALO, N. Y. MAKA! Uwatalcle co tydzlef® na to oglcosze. 5 Ft. Worek LIBERTY MAKI NAD KTORA NIEMA LEPSZEY , PAN SLINSKA PANL HAJM PAN! BOGINSKA GoOsPoODpY® i clasto. Bedg wyborne!l -o—0¢->0mom0mom(>hoC-O-O-OC-(Mnomomoa-o\ Dig Mede Ka: plafstwa Ks. M. -Tymha Z Tej Okazji Odprawione Zo- ' stalo Uroczyste Nabozefi- stwo w Kosciele w Depew - Dri6 mija 20 lat, jak ks. Micczy- staw Tyme proboszez par. 6w. Au gustyna otrzymal Awigcenia kaplan- skie z rak ks. biskupa Chas: Colto- na. Z toj okazyi ks. Micczystaw Ty- mek odprawil uroczystq; maze &w. z asystq w kogciele * 6w. 'Augustyna prey liecznym udgigle parafian i dria twy szkolnej. . 000 00 . .C __ Ze wazystkich stron ks. proboszez Tymek otrzymujo-~dzaisia) z tej oka- zyi liozne gratulacys, nie tylko od parafian i dziatwy szkoinej, ale od calego szeregu preyjacidl i konfra- trow. { < Ks, proboszez Tymek w ciggu 2 lat swego zjednal sobie wielu preyjaciot nie tylko w Depew, ale iw Salamanom, gdzie by! przes kilka lat proboszezem. Ks, M. Tymek wyjeidia do Polski na trzy miesigozny pobyt w przy- szlym tygodniu. |. Do lieznych gyezef, ktore w dniu dzlsiejezym otrzymuje i my dolgeza- my nasze, aby nadal w ozerstwem zdrowilu pracowal razem z ludem rg ka w reke i aby srebrny Jubileusz kaplafistwa zdotal obchodzi¢ juz w nowej pigknoj Swigtyni Parskiej. Harper Natal | Pozostanie Tutaj Jakgfiemwnik Administrator prohibicyjny. Har- per nie samierza zrezygnowad ze KoSciuezke w niedzielo okolo godzi- ny T-ef wieczorem. . Bedzia sqdu municypalnego An- thony Johnson skazal wezoraj Tho- masa Olunda na 10 dni do wigzie- nia powlatowego, gdy Olund przy- zmal sig do winy czestego zapijania sig. . Dwie silne dziewigtki pilkarskie z Dunkirk, N. Y. wygraly swe gry w baseball w ubieglq nicdzicle. Klub pilkarski Alkos ogral klub Bolis All Stars punktami 7 do4 i klub Conti- nentals ograt dziewigtke pilkarskn zlofong z murzynow punktami 14 | z syracuse x. y. | © Pani Komnelia Laskowska xz Apple ulicy wyjechala na wesele do Soran ton, Pa. © Joan Judge z pu. 625 | Catherine ul. 'zostat aresztowany © za zabranie opony gumowe) z garagu Colonial Coach Line. < ~ 1 ~ Najlepsze elektryozne Cass Wa- shers maszyny do prania sprzedajg na: wyplat M. Tarski, 529 Richmond ave. Napiszciepocstowke a praySly wam maszyng na probs. Policyant Wm. Engler zostat su- spendowany {- za rzeko- me wrigcie $5 lapéwki od I. E. Snel la, Snell za pozostawienie swego au tomobilu w zakazanem micjsou - o- trzymal wezwanie na policyg. Ody jo 'dnak wytlomaozy} policyantowi, ge niemaczasu na chodzenie nd rozpra wy i wreezy}l mu 5 dolarow do reki, policyant miat rzekomo podrzeé wez wanie.. hos © 1 Pomocnioy budowlani jug eswarty szaczeli strajkowad. Rozcho- dzi im sig obecnie tylko o 2 i pét centa na godzing. Robotnicy 750 na godzing a kontraktorzy twier &e stanowezo nie mogy wigcej zaplaci6 niz 72 i pot centa na godzi ng. Obie strony sq uparte i obic strony tracq na tem. W soboteg odbedzio sig bal w Do- Ojezyzny. ustgpic, Takie ofwindozenie w dniu wozorajszym wydal kap. Regan, a- systent administratora, w odpowiedzi ma krazqce raporty, ie Harper ustgpi. © Administrator Harper obecnie ba- wi w Washingtonie na konferenoyi |z nowym szefem biura prohibicyjne- go. Na Konferenoyi omawianph frod- ki fcistego przestrzeganin pro- hibicyi w Buffalo i okolioy. O pewnego czasu idq stuchy, &e administrator Harper usunie sig ze swego urzedu, skoro nowi urzednicy rozpoczng swq prace w lipeu po egzaminach, | o czeste zapijanic tig nie mu Polskim Tow. Obrofcév Wiayi| BB swego urzgdu i nio zamior:a sam M Dwoch Do Wiezienia Jeden Na -- Probacye - Nie Stuchali Rady Swych Zon « Wiec Muszg Odsfadywadé Kare w Wigzieniu . MeZowie, ktoryoh tony.oskariaiq majo szezgécia u sqdziego Alberta Hart- zelludktéry'zawsze sypie im surowa karg. Z0 tak jest a nis ingozej, nie potrzeba na. to dowodéw, prze- konali sig o tem najlepicj Jan Fe- lerowicz, zam. pn. 18 ulica Klaus i Franciszek Stachowski z pn. 215 ul. Sobieski. Byli oni oskarieni o czeste zapijanie sig i sedzia Hart- zell nio tylko zo dal im nalefytg re- prymende ale w dodatku skazal ich na trzy miesigce do wigztenia po- wiatowego. . . Maciej Howifiski stawal wozoraj na przesluchy w sqdzie misjskim o napad i pobicie w trzecim sto- puiu. Zona jego Paulina geznata, te w dniu 13 maja maz jg pobil bez min jednego roku, Szwajcarski, [ American i [ TLimburski lepszo nig ser Na }ilka minut zamoczcle nog! w cl E mydiem Cuticura, nastepnie nasma made! Cuticura, ktorg lekko wetrzyjol nym, plekgcym, palgeym stopom, 12 F, Maiden, Mass.\ acsy> Cuticura Mydlo do Golenia do 9. Cuticura Sprawia Uge Obolalym, Rozjatrzonym Stopom s6b leczenia najpewnleJ ulty obolalym, zmgezo- Mydlo 25¢. MaS6 25 | 600, Talcum 25. Bprze- Anwane wazedzie Probe berplatng wysylamy kagdemu, Adres: \Cuticura Laboratories, Dept.; a ople} wodzle rujele nieco o,. Ten spo- 250 najmniejszej prowokaciji. Sedzia po M glebszem rozpatrzeniu sprawy oddal R go pod nadzor probacyjny na ter- f . Z OLEAN, N. Y. © F. l Dwie olbrzymie stodoly na farmie Johna Washingtons na drodze Foun tain w dystrykcie Homer Hill, zosta ly kompletnie sniszozone przez o- gies, ktory wybuchtl w poniedzialek wieczorem. * Ogier zauwazyli robotnicy w fa- bryce wyrobu butelek Aome Glass Works i gdy syreny fabryki sagwiz daly, przybyla na miejsce po farna strat, ktora pracowala przez kilka godzin zanim ogief ugaszono. Konie zabrano zo stajui w sam oras Tutejeze grupy Zwigzkowo niech weztan sig do pracy worbunkowej i to jak najpredzej .Spodziewamy sig, te Zwigzkowey napewno zabiorg sig do pracy, aby na przyszlym sejmic micli swego przedstawiciela. W poniedzislek dnia 30 majg przy pada wiclkie narodowe i w tym dniu w Srodmisfciu o godzinie 10 rano odbgdzio sig wspanials pa- rada wojskowa. Udzial rownick wez rykafskie) i ezlonkowie skiego Legionu.. w pelni s niego korzystajoio\ Amory \Driennik dobrze przeozytajole § mg weterani wojny hiszparsko ame h lew LR\ §» 9° Eas el w 6 stnych zaofiarowan mobili. Droga Black Diamond q Lehigh Valley \_ Wycieczka do WILKES-BARRE: I PITTSTON SCRANTON $5.00 © W Niedzielg 5-go Czerwca ~. Bilety bedg wane tylko na ~- mpecyalnym poclagu w oble =~ «60 «strony |, ad} Opuszoza Suspenalon Bridge 9:43 Wlecz6r. Opuszoza. Niagara Falle ;[|' 0:50 Wlecz6r, Opuszcza Buffalo» 11:15 Wleczorem w Soboty Zwykty (Standard) Czas Przybywa do Pittston 5:00 rano Przyb. do Wilkes-Barre 5:16 rano.\[|- Przybywa do Scranton 6:40 rano : (Laurel Lire) Z POWROTEM . Opuszoza Scranton .... 4 po pol. Opuszcza Wilkes-Barre 5 po pot. Opuszcza Pittston ... 5:15 po poh .||- Lehigh Valley Railroad = OTWARTD WICCOZORAMI TOLTE's A settERr FurNITURE 3 sztuk. garnitury do pokoju | - sen gC ' J Ngong C 4? |. \nrfi'évi‘ acy Oglqdajclo Wystawg w Naszych *- Oknach § Meble pigknie kryte, luéne poduszki i trwalefi kon- \K) §. strukeyi, Oglgdajeie okna dla jeszcze innych korzy- [f NA DOGODNE SPFATY h Ape © naw J t Nawprost |- OHS Marlkdetu Brondwnyskicgo |I figul'. will LL _J J | - 5 R Sprawcie Sobie Pawczasu Plaszez rece seem ge eno 0A, - \Decoration Day\ na nych na dwie lub jedng Zaofilarowanie Najbardzilef Modnych Sportowych Plaszezy 2 Tweed i Moires Miary'l dla ”Dziewczét, Panien, Pari i Dam Dobrej Tuszy: ZHote oszezednofci sig nastreczajg - dla tych, ktorzy do tego czasu czeka- Ii z kupnem latowych plaszezy. Bowiem znakomite nowe zakupno sprowadza to co najlepsze z plaszezy znanego wyrobu i ta taniej, anizeli kosztuje wyrobic. Zdu mieni bedziecie korzystnofcia zaofiarowarl Tak doskonale futra i materye sq < wigcej niz rzadkie! Sq czemé niestychanem. Duzo plaszczy sportowych, zapina- strong, z paskami, deseni ostrobocznych, w krateczki i - wywracane plisy, RownieZ strojme plaszcze. ® Enon oon case mors {7-0-()-()-()-0-0-0-0-00-0-0' A Wielki Nowy Zapas Swieko Nadeslany z z Nowego Yorku 4 l Plaszczy Comp 0 <a> 0 <u> (-Gmaer 0 4am cane 0 an c anne

xml | txt