OCR Interpretation


Dziennik dla wszystkich = Polish everybody's daily. volume (Buffalo, N.Y.) 1907-1957, May 24, 1927, Image 1

Image and text provided by Polish Genealogical Society of New York State

Persistent link: http://nyshistoricnewspapers.org/lccn/sn83045091/1927-05-24/ed-1/seq-1/


Thumbnail for 1
C b 5 Polish ifbefpbody’s Dally l N0. 141 Zerwame Angl ' Sometaml Q- , czeklwane Chamberlain i ngkszosc Ga- binetu Anglelsklego Goto- wi do Decyzii NAJPIERW ZERWANIE HANDLU Pozniej Nastapié By Musiato Zerwanie Dyplomatyeznego Porozumienia 'LONDYN, wtorek. - W Londy- nie spodzieswajz sig, 2¢ gabinet an- jgielski zadecyduje zerwanie ugody _handlowej z sowietami. Taki ezyn © spowoduje zerwanie dyplomatyez- nych stosunkéow . Jesli stosunki ulegng zerwaniu be- < dzie to po raz pierwszy, fe Anglia przedsighierze podobry krok bez de- klarowania wojny.. Sir. Austen Chamberlain, sokre- tarz spraw zagramcznych ktory sprzeciwiak sig zerwaniu z bolszewi- kami, 'obecnie zmienil zdanie po do- sig 0 odkryciach poezynio + nych podczas \rajdu\ na lokal Ar- cos Limited delegacye Ahandlowg. . Jedynie premer Boldwm, jak przypuszomm, bedzic nastawal na -to, aby dné bolszewikom jeszcze je- 'dng szanse. Decyzya gabmletu hg- ~~dzic ogoszcna w izhie gmin.. Lindbergh Nie Ma Czasu No Zatatmame Spraw PARYZ, wtorek, - Przed amba- sadg amorykarisky gdzie zaledwie przed dwoma tygodniami gromadzily 4 _/ sig ttumy francuzow i z oburzeniem ) .', A 3 \‘< , . | v‘. h _wiez¥\do 'Ameryki, | . wykrzykmnly przeciw amerykanom z powodu: nieszezeScia jakie spotka- \lo francuskich lotnikow, posqdzajac '.. Amerykg o niedbatogé w poszukiwa- niach, wozoraj ten sam tlum ponow- nie zgromadzit sig jeszeze liecznie} . przed to samg ambasadq, leez w 'zupelnie przeciwnej misyi, a to dla tego by wyrazi6 swq wiclkq radofé i uznanie wszystkiemu co amerykai- skie z powodu dokonania tak szeze- gliwie lotu przez Atlantyk przez mlo. , - dego Amerykaiiskiego lotnika, Wsze- \\ drie nie slycolhad nic inmego tylko pochwaly dla Ameryki i narodu ame- rykafiskiego z powodu tego zwyoig- stwa,. - Wyisi - urzednicy twierdzq, io bedzic to powaZnem ogniwem Igeznofci obu przyjnznyoh sobie - narodow, Amerykauskxego i Francuskiego. Lindbergh jest tak zajety ré2ny- ini zaproszeniami i propozyeyami, Ze \ nie ma czasu co§ stanowaezo posta- nowid na bo nawet nie ma na (yle eczasu by chocia% powie- rzchownie przeglqdngé stosy poesty jaka do niego stale nadchodzi. Sztab ambasady przeglqda i sor- tuje za niego poeztg, lecz i tam tru- dno dajy sobie z tym radg. RéZne poplatne oferty naplywajy do Lind. bergha a jedna na $25.000 z Berlina za tydzior wystepéw w Teatrze, Po. wasnicjsze kompanie okretowe ofia- rujy sig zadarmo przewlesé mlodego lotnika w. osobnym przedgiale do A- meryki wraz z jego meroplanem, n hotele offarujq mu darmo swe apar- , tamenty i wszelkq wygodg lecz, mlo- Tl'lotmk ma tyle ofert &e narazie z if adncj nie jest w stanie korzystaé. \./ Ambasador Myron Herick zalamuje juz reooe w desperacyi, méowige. \Po. trzebuje on stanowezo manazera a un tych za wicle jest aplikacy}\. PATERSON, N. J., wtorek, (INS) -przeszlo 500 robotnikéw fabrylki Wright Acronnutical Co. urzqdzito wezoraj parade po zakladach fabry- © ti z powodu zwycigskiego lotu Lind. borgha do Paryza, Robotnicy nic 'theieli rano rozpoczqé pracy. zanim urzgdmcv kompanii nie zgodzili sig ba' urzqdzenie parady. Fabryka ta budowala motor, ktéry ufywal Lind. bergh podczas swego lotu do Paryin, NEW YORK, wtorek, (INS) - Senator Stan.. Zjedn., R. S; Cope- lard oswmdcnl wezoraj po polud: uit $o przedstawi nutychmiast po kongresu hil by preyznano modal kapitanowi Lindbergowi. Ja- ko czlonck 'genatorskiego komitetu spraw marynarki oficyalnie zareko- mendowet on by wyslano okret wo- jenny. po. Lmdlmrgu, ktéry go przy~ ) rzqdowi | TUESDAY . : BUFFALO, N.-‘f3.;.WTd}tEK, MAJA 1927 | >> >> cea a yan Jest to pierwsze fotografiezne szecle przybycm lotnika Charles Lmdbergha. do Paryia. Przewiezione ono zostalo aeroplanem do Londynu, nastepunie przekazane przez radio do Nowego Yorku i przystane tutaj pospxesznym pocmglem Widzimy na niem hote} na lotnisku Le Boulget jasno oéwietlony reflektorami i.otoczony tlumami ktore sig cisng, aby choé ujrzed lotnika amery. kariskiego, Aeroplan jego opodal budynku Nizej, Lindbergh nakrotko przed odlotem oraz fotografia hotelu na kilka dni przed przybyciem Lindbergha. Aeroplan na niej uw1doczn10ny jest typu Berxot-Spud jeden z tych, Itore wylecialy a spotkanie Lind- ' LINDBERG-H PRZYBYWA D0 PARYZA! bergha. (Internanonal Newsreel). Dwaj Przemytmcy Skoczyli Do Wody, Gdy Wia- dze Zajely Statek z. Trunkami ZWLOKI JEDNEGO OD- NALEZIONO Na 'Statku Znaleziono Trun- kow z Kanady Wartogci $25,000 WESTFIELD, N. Y. wtorek - Dwaj czlonkowie zalogi statku o mycajgcego trunki utoneli wezoraj w jezciorze Erie w poblizu Westfield, gdy skoozyli do wody w chwili gdy stanowa i miejscowa policya zajela statek i sprowadzala godo wybrzezu Barcelona, Nazwiska rzekomych butlegeréw- przemytnikow sq:- Connelly Hill i James Simpson, obrj z Westfield. Zwloki Simpsona znaleziono, lecz pomimo kilkugodzinnych poszukiwail za zwlokami jego towarzysza, nic zdolano odnale%6. Na pokladzio zajetego statku, jak twierdzi szof tutejszej policyi znale- ziono skrzynki kanadyjskich trunkéw wartofci $25,00. Statek przaylapano, gdy szef tutejsze) policyi w towa- rzystwie policyi stanowej, udal sig nad wybrzeko Mason, by Sledzic but- legeréw, ktorzy w ostatnich czasach bardzo rozwingli tu swq ezynno§é.| Ujrzeli zblifajqey sig statek, wobec czego wyplyngli naprzeciw, poczem zajgli go bez wigkszych trudnofci. Beg dge w drodze z Barcelona, Simpson i Hill skoozyli do wody i jak sig zda- je, zamicrzali donlyngé do brzegu: 1 Znjoty statek nazywa siq Clifton; zaregistrowany jost < w Kanadzic. Obaj Simpson i Hill byl doibrymi ply- wakami, leoz jak przypuszezajq, zo- stali' oni uszkodzeni ciclegnie podezas skoku i dlatego nie mogli doplyngé do brzegu. Simpson : zostawil Zong i ezwore 'dzicci, a Till ogenit sig dopiero przed trzema tygodniami, Rybscy twierdzq %o Simpson podobneeo postepu przed rokiem i uciek} od wladz, ktoro go satrzymaly na satku plynqe do brzegu oddaloncgo o milp i pol. DATKI NA POWODZIAN ROSNA «WASHINGTON, D. C., wtorek, - Ddth 18 powodzmn jakic nnplywn- inp na rgeo \ Czerwoniego KrzyZa sig- so) ogloszono, gum jug $13,042,400, jak tu wozso- . ostatme a¢ w1esc1 0 NAGRopE ivonm. PARY%, wtorek, (INS). - Pismo \Petit Parisien\ podajo kapitana Ch. Lindbergha' jako kandydata do nagrody Nobla. Pismo to utrzymule, ze Lindbergh 'zjednoczy} \Stany ZJ. 1 Franc}e\ 1 fe jego lot przez Atlan- tyk przyczynia sig tyle do pokoju i wspoinego grozumienia, ile pakt w Locarno, opracowany przez Brianda, Chamberlaina 1 Stresemana. NIC O PINEDO HORTA, AZORY, wtorck, (INS). - 2adnych wiadomofci do dzisiaj ra na nic otrzymano tu odnoénis wios- kiego lotnika Pinedo. Przoz noc pa- dal deszez, pogoda wstrgtna, lecz o- becnie sig juz wypogadza. NARZEDZIA MORDERCZE FALL RIVER, MASS., wtorek, (INS). - Policia prowadzge badania wo zwlgzku z zamordowanlem Gib» bonsa, ktorego zwloki znaleziono w studni na farmie, znalazia kawalek rury i palkg drewnian) w poblizu studni. Oba te znalezlons przedmioty byly zbroczone krwig 1 jak przypuszcza polica, stufyly za narzedzia mordercze. De «iflvia, ktory razem z pang Gibbons, fong zamordowanego zosta- 11 aresstowani 1 oskarieni o morder- stwo - pod nazwiskiem Jullo, sta- wat w tutejszych sqdach zesztego N- stopada pod ciqékiem oskarZeniem. W nastepstwle procesow zamordo- wany Gibbons wygral proces o $1,000 odszkodowania za uwledzenie mu tony, lecz dotychezas, jak twlerdzt polica, 'skolektowal zaledwle $100. Gibbons by! seperowuny zo swq to- ng. Zagadkg dla pollcjl jest to, gdzie znajdowat sig Gibbons przez ostat- nie cztery tygodnie, Zgloki pozosta- waly zaledwlo dnl Jak zba- 'dano, a ostatnio widzlano go przed dniami, . PUBTELNIK ZAMORDOWANY BELFAST, ME., wtorek, (INS). - Zagadkq dla wladz: tutefszych jest zamordowanio Dextera Wantwortha, lat 68, pustelnika, Morderstwo doko- nano zostaio przed trzema dniami w Jogo odludnym domku w gorach w okolley Lincilavillg. Zwloki znale- zlono dzisia) rano, SPRAWA SACCO-VANZETTI BOSTON, MASS., wtorek, (INS). - Gubernator A. T, Fuller zawlado- mit dzisia) rano komitet obrony Sacco-Vanzetti, zo prawo nio pozwo- li mu wyznaczy$ bozpartyjng komi- sio 'do przejrzenia sprawy Saceo- Vanzetti, ktorzy skazant zostali na &mieré za rzokome mordorstwo TA~ bunkewe. U Tyslgco listow 1 dopess z réinych stron .nadoszlo ow ostatyich czasach do biura gubsernatora. Prawo wymaga, by w talkich wypadkach decydowal sam - gubernator. Guber- nator powladamia, 20 postanowil przoprowadzlé Inwostygaclq 1 to na- znaczy audjonclq komitetowi obron- nemu w colu przoprowadzenia wy» wladu,. JURY P. IEELLY'EGO LOS ANGELES, KAL.,, wtorek, (INB), - Jury, zlotonn z oémiu.ko- bict. 1 cztorech mquczym 'ma zadecy- > THEGRAFICNE > glpes Anglia Trywa Sto- sunkiz Rosy LONDYN, Wtorek. (INS). - Anglia postanowila zer- waé dyplomatyezne stosunki z Sowiecka Rosyq, zakon- czyé angielsko-rosyjskg ugo- dé handlowa - jak oficyal- nie oznajmil dzisiaj premier Baldwin w izhie gmin. | Cabinet nie przedstawi sprawy rzqdowi sowieckie- mu zrywajac stosunki i tyl- ko angielska delegaeya han- dlowa i angielska misya dy- '|plomatyezna zostang wyco- fane. Premjer Baldwin twirdzi, ze policja odkryla pokéj fo- tografiezny w - sowieckim domu, zajmywany przez klerka “znanego -dobrze z czynnogciani tajnej stu- by.\ Ten pokéj fotografiez- ny w riupehlosm odpowiada opisowi - poprzednio dostar- czonemu policji. 'dowadé dzlslnj czy Paul jest winny morderstwa. Aktor filmowy jest oskariony o zamordowanle Ray Raymonda, inne- go. aktora podczas walld na pleécle. Sprawa zostala oddang . Jury. okolo poludnln. POSZUKUJ A PINEDA. RZYM. wiorek, (INS) - Premjer Mussolini poleci! by wyslano wioskl krgtownlk na poszukiwanie wloskie- go lotnika De Pinedo, ktory w loclo do wysp 'Azorskich zagingt. W min- sterstwlo lotnictwa przypuszczalg, to Pinedo podczas lotu nio mogt odna-|* lest wysp wakutek gostej mgly 1 de- srczu'l zsmuszony byl wylgdowat na 'Ewlordzg, to neroplan Pinodh jest}|\ tego rodzaju,,. to moze on sig. utrzy- mad 'ng powlerachni - morkza | przez czas, nawet podczas: stosun- kowo burznwej powlorzchul. ao ' OKRETEM Anmnnmnsmu \WASHINGTON D. 0, wtorak, (INB), -- Kapitan Charles A; Lind- borgh, powrdci do. domu na okrgcle nmorylml‘mkim, jotol! powrdel, Asys- tent gekrotarza marynarkl Robinkon oglosit dzislaj, to marynarka bodzlo miata jszg66 olirgtow, ktore. 'odply- wab bodu. & Europy 15' czorwen 1 to Lindbergh, mote soble wybrac <ktory zochcq 2 tych olirgtow . 4 powréelé do Amorykl. PomtedZy oquuunl + {nio zgumierza odlecie6 do Anglii, gdzic | rowniez. ezeka na. niego Lest [3 z calego sw1ata me Sun ep top [ mech cztery. wojenne. Robinson ma- na- dzieje, :o Lindbergh wybierze okrgt wojenny,. ZMIANY W RADIO. WASHINGTON,. D. GC., (INS). - W nastepstwie zaprowa- dzonych zmian w sile 1 falach wy- sylkowych stacy] radio i stacie but- faloskie bedgq mialy pewnoe zmiany. Stacia buffaloska WGR. bedzic smic- miona dilugo§é fal zs 319 metrow na 302.8, slie nic zmioniona do 750 watts. WKBW Churchill Evangelist diu- gosé fal zmniejszona z 297 na 217.3 a sila mus! by6 sredukowana z 5000 watt na 600. WEBR tals 244 no 241.8. - Sila ze 100 no 200 watts. WSVS fale zmniojszone z 218.8 na 205.4 sila nie zmicniona 50 watts, WPDQ fale nie zmienlone 205.4 alia zmniejszona z 250 na 60 watts, PREMIER BALDWIN. LONDYN, wtorck,. (INS). - Pro- mjor Baldwin przedstawll w izble gmin, fo rzqd postanowll zer- wat stosunki dyplomatyczne z.so- wleckg Rosjg, nadmienit, te sowleck1 rzgqd nfe mote unikngé odpowledzial- nose! za znalezlonc dokumenta. Jo- den z listow, ktory znaleziono, zda- niem'promjera zawlera instrukeje do amerykafiskich komunistow, sze- rzoniu propagandy komunistycznel i omawla stosunki przemyslowe w St. Z). Policja znalazla pozatem wielo o- pleczgtowanych koport do dobrze znanych komunistow w Anglil i A- meryce, twlerdz1 premjer. To zawle- rajqy Instrukeje 1 Informace od mig- dzynarodowoj un}! - organizac/i komunistyezne} w Anglii { Amoryce i majg stempel pocztowy z ostatnig datg. wtorek, PHZYJMUJE ZAPROSZE- __ NIA 2 NIECHECIA PARYZ, wtorek. - Wszelklo PD proszenia townrzyskico preyjmuje ku- pitan Ch. Lindbergh z wiclkq nic- chgeiq, gdy& wolal by on by6 na po- lu lotniczem przy swym acroplanie, ktory go przeniost przeg occan' uit w pigknych salonach. Przyjmuje zoproszenia, gdy2 wis, fo tego grko 'eznokd wymaga, leez nio ukrywa to- go weale, ze jest on tylko lotmkwm i ze choo fruwadé. < Lindbergh prawdopodobnis bo- dno znowu w powetrzu we ezwartek lub' w pigtek; chee on z powletrzo “1anch \jak w rzeczywistobci wy- glqda .. .. W sobotg zamierzo on odlccmu do Brukseli, gdzio: zaproszony zo- stat przez kroln Alberta, a nastgp: preyjecie, pdzio krol Jorzy numeral go powi+ tué. ' Widad zupelnic, fe to krélowskio znprogzenia wprowddzujq go w uie- mnly klopot 1 jeZeli z ch¢cig przyl- muje je lo dlatego,- ze cheo zobs- ezy6, juk tog wyglndu ten lub inny ee 1 ‘l'las}em:-' Bij \ skigj. Postgpowe Ziaczyly Sn; zaburzenia. Socyalifci 28 radunych. Radykah 16 radnych. Zydazi 10 raduych. kracyi 7dobyt stolicg. blok prucunce; Warszawy. blok wyborezy. Blok zostal zorgumzowany jus Uzdrowienia Gospodarki Micjskie}; gospodarke, 20 rzqd Polski musial Polski Blok Pracujacej Warszawy ' Wysrat Miejskie Wybory. Pregala Komunisci Nie Zdobyli Ani Jedfiego Gfosu w Rodiie Miej-‘e p Wielki Tryum{ Demokracp. Wszystkle PartJe $o 1 Odnlosiy Zwycnqstwo 22 WARSZAWA Wtorek.. (INS). - Zwyciestwo radykalnych 80-0 cyalistyeznych . party) we wezorajszych municypalnych wyborach w Warszawie zostato uwydatnione w pierwszych nickompletuych rezul-\'. tatach. Podezas glosowunm nastgpilo kilka lokalnych béjek, w ktorych f kilka osob uleglo zranieniu,'ale w rzeczywxstosm nie nastqplly powazne WARSZAWA, Wtorek. (INS).«-—- Ostateczne rezultaty & wybo- CTX row do rady nuerkleJ wykazaly zwycigstwo Lewwy Endecy obrali tylko 47 radnych, la le Wybm y warszawskie sq odZwicrciedleniem onélnego nastroju cafe; Polskl i przepowiedniq rezultatu. wybmow do seJmu. 'Wielki blok demo- Kops'owi, ezyli Komitetowi Obrony Polskofci Warszawy (“Bu Lydow\) przcclwstamlo sig cala demokracya skonsohdowana w polskx ._ 'Toczgce sig ostatniemi czasy narady miedzy poszezegolnemi Komi- tetami wyborezemi organizacyj demokratyeznych doprowadzity do cal: kownego uzgodnienia' poglgdow na taktyke, jakg nalezy stosowad w. ; > czasie wyborow. Rezultatem osngmetego porozumienia byt wsp61ny 9. -go 'maja. Jan Rogowiecz w imieniu Obywatelskiégo Komitetu Wyborczego (Rogmvlcz odwiedzal Buffalo pare lat temu) ; Wojeiech Stuplozynskl w imieniu Komitetu Radykalow Pol. akich ; Gustmv Zielinski, w imienin Komtetu Wyborezego Zwgzkow Pracowniezych po stwierdzeniu’ reprezentowane przez nich organizacya powolane zostaly do Zycia dla wspolnego celu uzdrowienia gospodarki miejskie; miasta stoleermego i gaspokojenia: interesow szerokich mas demokratyeznych Warszawy postanowfly z trzech istniejgeyth komi«- tetow wyborezych utworzy6 blok tych komitetow pod nazwq ' Polsld . Blok PracumceJ Warszawy'\. Trzy wyzej wymienione Komitety zor. ganizowane w Blok Wybdrezy wystawfly jedng wsp6lnq, hste, Rada mlerka miasta Warszawy prowadzila tak nie: udolnt; i karygodn rozwigzaé to rade i rompisad: now ;|wybory,. ktore oddaly stolics. Polskhfimkmedolegéw A. zlodmex w recer‘ ludm energioznych i postepowych. : . Pmedo Zaging w Locie Do Azoréw Wfoski. Lotnik Dotychezas Nie Zostal Odnaleziony ODLECIAE WCZORAJ RANO - Widziano Ciagniony Przez Sta tek Aeroplan, Moze Pineda HORTA, Azory, wtorek, - Wtoski lotnik de Pinedo dotychezas nic prey byl na wyspy Azory wobes czego powstho tu wielki niepokéj z powo- du jego opoZnicnia. Portugalskio statki wojenno i inne lodzio motorowe do pééna wezoraj wicezorem przeszukiwaly wybrzoia za acroplanem leez bez skutku. Niemicc- ki krgqgzownik ustawleznio rzuca éwia tla roflektordow wo wazystkich kic- runkach, Ostatniq wirdomo6é- o- Pi- nedo otrzymano na kilka godzin przed jego obliczonym przybyciem. Leciat on, w porzqdku Juk 'do- noszono. LONDYN, - Parowico \Oil Field\ donosi, zo widziat statek ktory, cing: ngql acroplan zeszlej noey na polu- dniowym: wschodzic od Azoréw. Prey puszezajq, 20 byt to aeroplan.Pineda, ktory zagingl od czasu jego rozpooze cia lotu wezoraj rano z 'Trepassoy, Now Foundland. Narazio brak szeze- golow. Pinedo rozpocozal “7020th SW6J po- wrotry lot do Wloch, zamierzajqo z trrymad sig jeszcze na wyspach azor skich, Przceloiat on cztery kontynon- ty podczos Iktorego. to lotu spotkat go juz wypadku, gdy na jesiorze Rog sevelt poprzedni jego meroplan zostal spalony. Ostatnio .otrzymal on od du wloskiego drugi ueroplnn, ktorym zomierzal zukoncwc mmmrrony lot. KA\ TASTRUFA KOLEJOWA LOS ANGELES, Kal., wtorek. (INS). '- Depesza do gléwnoJ kwa- tery kolci Sunto Fo donosi, 20 oko- lo 26, do 30 .osob. odnioslo pokale-. czenia podezas, wypndku kolejowo- t} okolo exterech mil krdl ktOrcgp me widzml w Ammy viz. , Nikt nic, mm! od Fl gstaff i_ mm); U Mufiyn .Zlynczowany Zp Na- pad Na Bialy Kobletg BRAGGADIO Mo. wtorek. - W111 Sherod, lat ©30, murzyn, zostal tu - zlynczowany wezoraj wieczor w na- ' st¢pstw1e rzekomego, napadu na 'pa-> \ !; nig Ella Hendershot, lat 31, wdowg CE z dwojgiem dzlccx. e Murzyn zostal przquztmy do pro wizoryoznego rusztowamo. na skwerze w érodmiesciu. Ciato jemr~ bylo po- i dziurawione kxlkunnstu strzlnml. +, Po napadzio w sobotg w nooy pa- ni Hendershott zawezwale konstabln Orby Dys i dokladnic opigala, prie- bieg napadu. Przy pomocy otrzyma: nych informacyi-konstabel aresztowal Sherod'a,- ktorego zastat Spigcego w toiku z naladowanym rewolwereri obok. Murzyn zamiorzal uciekad, leos konstabel dajge dwa strzaly, rych jeden utkwil w prawej rece, & ziktés. | ' drugi w ramieniu murzyna,, zutrzy- C mal napastnike. Murzyn zostal zabrany do. wxeztcnm powlatowego w Cnruthersvxlle, 15 mil stqd, Okolo godzmy 10-ej zeszlej no- cy pod wigzieniem zgromadzit sig tun zlozony z okolo stu meZezyzn, wlamano sig do wigzienia i wywle« czono murzyna i zabrano go do jego: rodzinnego iminsta, gdzio -w niespelna pol godziny zostal on zlynozowanyy Jeszeze rano zwloki murzyna wxslnly w micscio na rusatownmu, zanim pray: byly wladzo t zaraqdzily mwostygo- eyg, Wiszqceo, cialo murzyna bylo paw strachem dla innych cznmoskdrotiw” ktorzy pomimo tak srogich kar nis; -| znprzestajqy napndné bisto kobicty;; jezeli tylko im sig sposobnofé undo,- ray, i wWyPADKT w ostAT.- ' -__ NIM TYGODNlUt ROCHESTER, N, Y,, wtorek, -= L Jeden chlopak utonul jeden mgzozy- zna zostal zabity przez automobil-a ~ jedenastu innych zostalo pokaloczo -Inych w wypadkach jakio zaszly tu z koricem zeszlego tygoduia, Erwii Pinkerton utongl gdy 16dg w. ktérc plywalt pa zatoce Ivondequit sig- prz wrocila, Anthony Saito zammtoczg ulic udorzony [przez f putomobil zosta zulnty na micjseu, 0+ wali wozom] Normana Krmcoso dy roktora i Laviun Green kasyera; bins kn Mnywood Trust & Snvmgm

xml | txt